Analýza a zefektivnění marketingové komunikace podniku působícího na B2B telekomunikačním trhu

Název práce: Analýza a zefektivnění marketingové komunikace podniku působícího na B2B telekomunikačním trhu
Autor(ka) práce: Žigovičová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Vlasáková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaobírá analýzou a následnou optimalizací marketingové komunikace směrem k firemním zákazníkům jednoho z předních českých telekomunikačních operátorů. Cílem práce je analýza stávajícího stavu využívání nástrojů marketingové komunikace, odhalení slabých míst a následná konfrontace s požadavky firemních zákazníků, aby byla nově nastavena komunikace tak, že bude naplňovat očekávání těchto zákazníků. Firemní zákazníci jsou strategicky klíčovým segmentem, jemuž je nutné věnovat zvýšenou pozornost a v němž je nutno získat skutečně stabilní konkurenční výhodu. Jedním z pilířů, jak tohoto dosáhnout je právě nastavení optimálních komunikačních nástrojů.
Klíčová slova: B2B marketing; marketingová komunikace; telekomunikace
Název práce: Analysis and streamlining of marketing communication tools in company operating on the B2B telecommunication market
Autor(ka) práce: Žigovičová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Vlasáková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the analysis and consequential optimization of marketing communication towards business customers of one of the leading telecommunications operators in the Czech Republic The aim of the work is a detailed analysis of the current state of using marketing communication tools, detection of gaps compared with expectations of corporate customers. The goal is to set communication mix that will meet theirs expectations. Business customers are strategically key segment to which it is necessary to pay attention to and which it is necessary to obtain truly stable competitive advantage. One of the pillars to achieve this is just setting optimal communication tools.
Klíčová slova: B2B marketing; marketing communication; telecommunications

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2012
Datum podání práce: 23. 4. 2013
Datum obhajoby: 29. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41060/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: