Budování značky zaměstnavatele prostřednictvím pracovních veletrhů na příkladu veletrhu Career Days

Název práce: Budování značky zaměstnavatele prostřednictvím pracovních veletrhů na příkladu veletrhu Career Days
Autor(ka) práce: Slanina, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říha, David
Oponenti práce: Mašek , Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit přínos pracovních veletrhů pro zlepšení značky zaměstnavatele společností, které chtějí být vnímány jako perspektivní zaměstnavatel. V práci se pokusím spojit teoretické poznatky z oblasti personálního marketingu a z oblasti výstav a veletrhů. V praktické části se poté pokusím zhodnotit přínos netradičního veletrhu Career Days každoročně pořádaného studentskou organizací AIESEC, zejména pak jeho konkurence schopnost v dnešním prostředí.
Klíčová slova: pracovní veletrh; Značka zaměstnavatele; AIESEC; HR Marketing; Employer branding; Personální Marketing
Název práce: Employer brand building through job fairs on the example of Career Days job fair
Autor(ka) práce: Slanina, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Říha, David
Oponenti práce: Mašek , Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this Bachelor's Thesis is to evaluate the benefits of job fairs to improve employer brand of the companies which want to be perceived as the perspective employer. In my work I will try to combine theoretical knowledge from the field of HR marketing and from the field of exhibition and trade fairs. In the practical part I will try to evaluate the benefits of the non-traditional Career Days Fair held annually by the student organization AIESEC, especially its competitiveness in today's environment.
Klíčová slova: Personnel marketing; HR marketing; Job fair; AIESEC; Employer Branding

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 30. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42408/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: