Marketingové komunikace společnosti České dráhy, a.s., z pohledu konkurence

Název práce: Marketingové komunikace společnosti České dráhy, a.s., z pohledu konkurence
Autor(ka) práce: Tomková, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá marketingovými komunikacemi společnosti České dráhy, a.s. a konkurencí na železničním trhu v České republice. Cílem práce je zhodnocení a poskytnutí uceleného pohledu na marketingové komunikace Českých drah, a.s. z jednotlivých forem a pomocí vlastního dotazníkového výzkumu zjistit povědomí zákazníků o marketingových činnostech společnosti a zároveň jejich spokojenost s poskytovanými službami. Současná situace na českém železničním trhu je znázorněna prostřednictvím konkurenční analýzy. Práce je zaměřena na segment B2C a osobní železniční dopravu.
Klíčová slova: Analýza SWOT; Komerční komunikace; Marketingové komunikace; Konkurence; Ćeské dráhy, a.s.; Železniční doprava; Marketingový výzkum služeb
Název práce: Marketing communications of the company České dráhy, a.s., from the point of view of competition
Autor(ka) práce: Tomková, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with marketing communications of the company České dráhy, a.s. and competition on the rail market in the Czech Republic. The aim of this thesis is to evaluate and provide a complete picture of marketing communications in České dráhy, a.s. from the point of view of particular forms and by means of my own questionnaire research to find out about the customers' awareness of marketing activities of the company and their satisfaction with the services which they provide. The current situation on the Czech market is presented in the form of competition analysis. The thesis is focused on the B2C segment and personal rail transportation.
Klíčová slova: Marketing service research; SWOT analysis; Commercial communications; Rail transportation; Marketing communications; Competition; České dráhy, a.s.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2012
Datum podání práce: 10. 5. 2013
Datum obhajoby: 30. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39001/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: