Zend Framework

Název práce: Zend Framework
Autor(ka) práce: Kutišová, Magda
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Oraný, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá srovnáním první a druhé verze PHP frameworku Zend Framework. Zabývá se změnami architektury a funkcionality frameworku, které přinesla jeho druhá verze, vydaná ve stabilním sestavení v září 2012. Na praktickém příkladu ukázkové aplikace tyto změny demonstruje a hodnotí pomocí sady různorodých kritérií. Úvodní část práce charakterizuje a klasifikuje webové frameworky a určuje jejich místo mezi ostatními softwarovými frameworky. V další části se práce zabývá základní charakteristikou a historií Zend Frameworku a zařazuje ho mezi webové frameworky na základě jejich předchozí klasifikace. Praktická část, která tvoří většinu práce, na příkladu ukázkové aplikace demonstruje rozdíly mezi první a druhou verzí Zend Frameworku od instalace a konfigurace frameworku, přes popis jeho architektury, po zhodnocení jeho rychlosti a bezpečnosti.
Klíčová slova: PHP; Model-View-Controller; Zend Framework; webový framework
Název práce: Zend Framework
Autor(ka) práce: Kutišová, Magda
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Oraný, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis compares first and second version of the PHP framework Zend Framework. It examines framework architecture and technology changes that were brought about by its second version released stable in September 2012. It demonstrates the changes using a practical example application and evaluates them by a set of diverse criteria. The introductory part of the thesis characterizes and classifies web frameworks and determines their place among other software frameworks. In the subsequent part the thesis looks into fundamental characteristics and history of Zend Framework and puts it into its place among web frameworks based on their previous classification. The practical part, that represents the majority of thesis, demonstrates the differences between the first and the second version of Zend Framework using the example application, starting with framework installation and configuration, describing its architecture and ending with evaluation of its speed and security.
Klíčová slova: web framework; PHP; Zend Framework; Model-View-Controller

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2012
Datum podání práce: 6. 5. 2013
Datum obhajoby: 3. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40495/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: