Segmentace spotřebitelů podle vztahu ke značce

Název práce: Segmentace spotřebitelů podle vztahu ke značce
Autor(ka) práce: Frühbauerová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Stříteský, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Značka v posledních letech zaujímá stále dominantnější postavení nejen na trzích, ale i v myslích spotřebitelů a každý vnímá její intenzitu různě. Hlavním cílem diplomové práce je odkrýt, poznat a popsat tržní segmenty spotřebitelů, podle toho, jak jsou více či méně ovlivňováni značkou. Nejprve je provedena segmentace v softwarovém programu Data Analyzer za pomoci dat z projektu MML-TGI. Do tohoto procesu jsou vybrány proměnné související se spotřebním chováním, vztahem ke značce, postoji respondentů k chování firem, nebo zda si spotřebitelé pročítají údaje na obalech zboží. Další důležitou částí práce je vlastní výzkum, který se zaměřuje nejen na spotřební chování respondentů, ale i na postoje, názory a preference v případě značkového oblečení. Na základě těchto primárních dat je získáno prostřednictvím programu SPSS opět několik segmentů s různým vztahem ke značce. Součástí práce je i sémantický diferenciál, který zobrazuje, jak jednotliví respondenti vnímají tři vybrané oděvní značky -- Kenvelo, Adidas a Lacoste.
Klíčová slova: Spotřební chování; Značka; Segmentace
Název práce: Segmenting customers according to their brand preferences
Autor(ka) práce: Frühbauerová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Stříteský, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Recently, brands are getting more and more dominant, not only in the market, but also customers have started to feel different about them. The aim of the thesis is to find out, who is interested in brands and then to learn as much as possible about those. At first, there has been segmenting in software program Data Analyzer using the MML-TGI data. Several relating parameters have been chosen to that process: customer behaviour, brand preferences, respondents' attitudes to corporate behaviour or the fact, that describes customers' interests in good information. The second important part of the thesis is my own research focused on consumers behaviour as well as on preferences, attitudes, and opinions according to the clothing brands. The last part of the thesis includes semantic differential which describes the respondents' perception of three selected clothing brands - Kenvelo, Adidas a Lacoste.
Klíčová slova: Brand; Consumer behaviour; Segmenting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2012
Datum podání práce: 7. 5. 2013
Datum obhajoby: 5. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41378/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: