Corporate design

Název práce: Corporate design
Autor(ka) práce: Bejr, Štěpán
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou firemního designu. Teoretická část specifikuje začlenění firemního designu v marketingové teorii, seznamuje s jeho základními prvky, zásadami a procesem jeho vytváření. Praktická část zkoumá změnu firemního designu ve 4 významných českých organizacích - České televizi, Českém rozhlasu, Zoo Praha a České pojišťovně. Odkrývá specifika každého případu, jejich pozitivní a negativní aspekty a snaží se tak nalézt důležité faktory, jež ovlivňují úspěšnost změny firemního designu v praxi. Pro tyto účely využívá i provedeného marketingového výzkumu mezi spotřebiteli a expertních názorů.
Klíčová slova: logo; značka; Corporate identity; firemní design
Název práce: Corporate design
Autor(ka) práce: Bejr, Štěpán
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master's Thesis deals with the issue of corporate design. The theoretical part specifies the integration of corporate design into marketing theory, introduces its basic components, principles and process of its creation. The practical part explores corporate identity changes in four significant Czech organizations - Czech Television, Czech Radio, Zoo Praha and Česká pojišťovna. It reveals specifics of each case, its positive and negative aspects and aims to find important factors that affect a success of corporate identity change in practice. Market research among consumers is used for these purposes, as well as expert opinions.
Klíčová slova: Corporate identity; logo; brand; corporate design

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2012
Datum podání práce: 15. 4. 2013
Datum obhajoby: 4. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38352/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: