Analýza internetového marketingu spoločnosti STUDENT AGENCY so zameraním na železničnú dopravu

Název práce: Analýza internetového marketingu spoločnosti STUDENT AGENCY so zameraním na železničnú dopravu
Autor(ka) práce: Valková, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Topolová, Ivana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto práca pojednáva o komunikačnej stratégií spoločnosti STUDENT AGENCY. Cieľom práce je analyzovať marketingovú stratégiu spoločnosti podnikajúcu na internete, jej zhodnotenie a uvedenie návrhov a doporučení. V teoretickej časti práce je všeobecne vymedzené podnikanie na internete a ďalšie špecifiká klasického a internetového marketingu. Praktická časť obsahuje vymedzenie podnikateľského prostredia spoločnosti, vrátane analýzy trhu a konkurencie. Práca okrajovo informuje o ostatných aktivitách skupiny STUDENT AGENCY, ktoré sa okrem dopravy týkajú aj cestovného ruchu. V práci sú predstavené základné nástroje komunikačného mixu firmy a jej hlavné nedostatky. Prínosom práce je predovšetkým komplexný pohľad na firmu a jej marketingovú komunikáciu, ktorý umožňuje vytvoriť si ucelený názor na súčasný stav a budúci vývoj firemnej stratégie.
Klíčová slova: komunikačný mix; marketing; podnikanie na internete ; propagácia
Název práce: Analýza internetového marketingu spoločnosti STUDENT AGENCY so zameraním na železničnú dopravu
Autor(ka) práce: Valková, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Topolová, Ivana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o komunikační strategii společnosti STUDENT AGENCY. Cílem práce je analyzovat marketingovou strategii společnosti podnikající na internetu, její zhodnocení a uvedení návrhů a doporučení. V teoretické části práce je všeobecně vymezené podnikání na internetu a další specifika klasického a internetového marketingu. Praktická část obsahuje vymezení podnikatelského prostředí společností, včetně analýzy trhu a konkurence. Práce okrajově informuje o ostatních aktivitách skupiny STUDENT AGENCY, které se mimo dopravy týkají i cestovního ruchu. V práci jsou představené základní nástroje komunikačního mixu firmy a jeho hlavní nedostatky. Přínosem práce je především komplexní pohled na firmu a její marketingovou komunikaci, který umožňuje vytvořit si ucelený názor na současný stav a budoucí vývoj firemní strategie.
Klíčová slova: propagace; internetový marketing; marketing; komunikační mix
Název práce: An analysis of the internet marketing of the corporation STUDENT AGENCY with focus on railway transport
Autor(ka) práce: Valková, Pavla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Topolová, Ivana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The theses disserts about communication strategy of corporation STUDENT AGENCY. The aim of this thesis is to analyze the company marketing strategy, its marketing activities on the internet, evaluation and to create a list of suggestions and recommendation. The theoretical part is dedicated to general meaning of web entrepreneurship and other specifications of the classical and internet marketing. Practical part deals with the corporate environment, including market and competition analyses. The thesis gives also brief information about other activities of STUDENT AGENCY which involve tourism as well. Basic tools of the company communication mix, as well as its deficiencies, are mentioned in the thesis. The contribution of the thesis lies in the complex view on the company and its marketing communication, which allows to create a comprehensive opinion about the current position and future development of the company.
Klíčová slova: marketing; advertisement; communication mix; internet marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2012
Datum podání práce: 1. 6. 2013
Datum obhajoby: 5. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38320/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: