Product placement v České republice a Rusku

Název práce: Product placement v České republice a Rusku
Autor(ka) práce: Lazouski, Anton
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Stříteský, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce bylo porovnat využití a vnímání reklamní techniky product placement v České republice a v Rusku. Zaměřuje se především na využití této techniky ve filmech a televizních seriálech. V první řadě vymezuje product placement, krátce popisuje jeho historii, měření efektivity a příklady jeho úspěšného a neúspěšného využití. Následně porovnává právní rámec upravující product placement v České republice a Rusku, konkrétní příklady využití product placementu a dostupné údaje z průzkumů veřejného mínění. V praktické části bylo provedeno online dotazníkové šetření mezi 190 českými a 190 ruskými respondenty / diváky. Ze závěrů vyplývá, že mezi ruskými a českými respondenty nejsou velké rozdíly -- ačkoliv čeští více sledují televizi (a domácí seriály) a ruští více chodí do kina. Zdá se však, že ruští respondenti jsou product placementem více ovlivněni ve svém nákupním chováním. Provedený průzkum měl ovšem spíše charakter průzkumné sondy.
Klíčová slova: product placement; dotazníkové šetření; Rusko; brand; Česká republika
Název práce: Product placement in the Czech Republic and in Russia
Autor(ka) práce: Lazouski, Anton
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Stříteský, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this Master's Diploma Thesis was to compare the use and perception of the product placement promotion technique in the Czech Republic and in Russia. It focuses mainly on the use of this technique in films and TV shows. First of all, the term product placement is defined, its history and measuring of its effectivity are described briefly, plus some examples of successful and unsuccessful product placement are presented. Subsequently, the legal framework regulating product placement in the Czech Republic and in Russia is compared, together with examples of the use of product placement and with available data from public opinion polls. The practical part presents the results of an online survey among 190 Czech and 190 Russian respondents / viewers. It appears that there are no great differences -- although Czechs watch TV more (and domestic TV shows), and Russians go to the cinema more. However, it does seem that Russian respondents tend to buy promoted products more often. Still, the survey only had a form of a tentative probe.
Klíčová slova: brand; Russia; product placement; survey; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2009
Datum podání práce: 20. 12. 2013
Datum obhajoby: 12. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24811/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: