Marketingová prezentace firem na Facebooku - analýza prezentace výrobců přírodní kosmetiky a biokosmetiky

Název práce: Marketingová prezentace firem na Facebooku - analýza prezentace výrobců přírodní kosmetiky a biokosmetiky
Autor(ka) práce: Komorousová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci se zabývám otázkou marketingové prezentace firem na Facebooku. Zaměřuji se v ní především na zkoumání tohoto aspektu na facebookových stránkách čtyř vybraných českých výrobců kosmetiky a biokosmetiky. Cílem mé práce bylo zodpovědět výzkumnou otázku "Jak se prezentují na své stránce na Facebooku vybraní čeští výrobci přírodní kosmetiky a biokosmetiky?" Předkládány text je rozdělen do dvou částí. V teoretické části uvádím teoretické poznatky týkající se především marketingu a sociální sítě Facebook. V empirické části se snažím nalézt odpověď na výše zmíněnou výzkumnou otázku za pomoci studia různých faktorů. Mezi zkoumané proměnné patří počty fanoušků, doba provozu stránek, vkládání příspěvků stránky či obrázků, využívání aplikace Události, počty liků, příspěvky ostatních či Engagement Score.
Klíčová slova: Marketingová prezentace na Facebooku; Marketing na sociálních sítích; Marketing na internetu
Název práce: Marketing presentation of companies on Facebook - manufacturers of natural and organic cosmetics presentation analysis
Autor(ka) práce: Komorousová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In the following bachelor thesis I deal with the topic of Facebook marketing presentation. First of all, I concentrate mainly on examining of this aspect on Facebook web pages of four selected manufacturers of cosmetics and biocosmetics. The goal of this thesis was to answer the research inquiry: "How do the selected manufacturers of cosmetics and biocosmetics present themselves on facebook web pages?" The present text is divided into two parts. The theoretical one includes theoretical knowledge related to marketing and Facebook social website. In the empirical one I try to find answers to the above mentioned research inquiry with the help of study of many different factors. The examined variables include the number of supporters, the duration of the use of the website, commenting, uploading photos, using the application Events, the number of likes, the comments of the other users and Engagement Score.
Klíčová slova: Marketing presentation on Facebook; Marketing on social networks; Marketing on the Internet

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 12. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 6. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42483/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: