-

Název práce: Proexportná politika Belgicka v komparácií s proexportnou politikou Českej republiky
Autor(ka) práce: Horáková, Dagmara
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Cibulková, Iveta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je popísať proexportnú politiku (t.j. ako štát podporuje svojich exportérov preniknúť na zahraničné trhy) Belgicka a Českej republiky, jej hlavných aktérov, portfólio ponúkaných služieb, porovnať proexportné politiky, podčiarknuť ich kvality ako aj nedostatky. Systém podpory exportérov v Belgicku ovplyvňuje štátne zriadenie Belgicka, ktoré je federálne, z územného hľadiska rozdelené do 3 regiónov a 3 komunít. Regióny i komunity zaberajú rovnaké teritórium, avšak ich kompetencie sú odlišné. Proexportná politika spadá práve do kompetencie samotných regiónov. Naopak česká proexportná politika je poznamenaná historickým vývojom a relatívne krátkym obdobím fungovania tržného hospodárstva krajiny v porovnaní s Belgickom.
Klíčová slova: inštitúcia; podpora; Česká republika; Belgicko; export; proexportná politika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2006
Datum podání práce: 16. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3386/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: