Výběr nového dodavatele ve firmě INVEST TEL AUTO s.r.o

Název práce: Výběr nového dodavatele ve firmě INVEST TEL AUTO s.r.o
Autor(ka) práce: Hasmanová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fiala, Petr
Oponenti práce: Nejdl, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je aplikace modelů vícekriteriálního rozhodování na reálný rozhodovací problém ve firmě INVEST TEL AUTO s.r.o. V praktické části je pomocí několika metod vícekriteriálního hodnocení variant nejprve vybrána nejvhodnější automobilová značka, poté je pomocí metod spojitého vícekriteriálního rozhodování navržena skladba první objednávky vozů vybrané automobilové značky.
Klíčová slova: STEM; TOPSIS; WSA; Saatyho matice; automobilový průmysl; vícekriteriální spojité modelování; vícekriteriální hodnocení variant

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6518/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: