Detekce odlehlých a vlivných pozorování v lineární regresi v rámci metody nejmenších čtverců. Kvalitativní porovnání s postupy založenými na robustní regresi

Název práce: Detekce odlehlých a vlivných pozorování v lineární regresi v rámci metody nejmenších čtverců. Kvalitativní porovnání s postupy založenými na robustní regresi
Autor(ka) práce: Potůčková, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Oponenti práce: Blatná, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá metodami detekce odlehlých a vlivných pozorování, které jsou založené na metodě nejmenších čtverců. Práce v první části shrnuje teoretické poznatky o metodě nejmenších čtverců, metodách detekce odlehlých a vlivných pozorování založených na klasické metodě nejmenších čtverců a metodách detekce odlehlých a vlivných pozorování založených na robustní regresi. V praktické části se práce zabývá aplikací klasických metod na tři typy dat (umělá data, data z odborné literatury a reálná data) a poté získané výsledky kvalitativně porovnává s výsledky získanými postupy založenými na robustní regresi.
Klíčová slova: robustní regrese; vlivné pozorování; odlehlé pozorování; metoda nejmenších čtverců
Název práce: The methods for detection of the outliers and influential points based on method of least squares in linear regression analysis. The qualitative comparison with the detection methods based on robust regression
Autor(ka) práce: Potůčková, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Oponenti práce: Blatná, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Thesis deals with the methods for detection of the outliers and influential points based on method of least squares. The first part of the thesis summarizes the teoretical findings of the method of least squares and both methods for detection of the outliers and influential points based on the method of least squares and also based on robust regression. The practical part of this thesis deals with the application of classic methods for detection of the outliers and influential points on three types of datasets (artifical data, data from specialized literature and real data). The results of the application are subject to qualitative comparisson with the results produced by the methods for detection of the outliers and influentials point based on the robust regression.
Klíčová slova: Method of Least Squares; Robust Regression; Influential Point; Outlier

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 27. 8. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40914/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: