Sponzoring ve společnosti adidas ČR s.r.o

Název práce: Sponzoring ve společnosti adidas ČR s.r.o
Autor(ka) práce: Laštovičková, Zdeňka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Richter, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá sponzorskou strategií společnosti adidas jak z lokálního, tak globálního pohledu. Cílem práce je zhodnotit sponzorskou strategii společnosti adidas a navrhnout vhodná opatření, jak přispět k lépe fungujícímu sponzoringu společnosti adidas ČR s.r.o. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První teoretická část práce je věnována definici sponzoringu, jeho cílů, výhod, forem a druhů. Druhá kapitola představuje společnost adidas AG. Další část práce je zaměřena na sponzorskou strategii společnosti adidas AG a adidas ČR s.r.o. Práce analyzuje sponzorované portfolio sportovních týmů, jednotlivců a událostí. Závěrečná část diplomováově práce ověřuje zjištěné výsledky skrze dotazníkové šetření. Na základě těchto dat jsou navrhnuty doporučení a změny ve sponzorské strategii společnosti adidas ČR s.r.o.
Klíčová slova: adidas; sportovní sponzoring; sponzoring; sponzorská strategie
Název práce: Sposorship in the company adidas
Autor(ka) práce: Laštovičková, Zdeňka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Richter, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the sponsorship strategy of the company adidas from local as well as global perspective. The aim of this thesis is to evaluate the sponsorship strategy of the company adidas and suggest possible changes and suitable measures how to make the sponsorship strategy of the company adidas ČR s.r.o more profitable and effective. The work is divided into four chapters. The first part of the thesis is devoted to the theoretical definition of sponsorship and its goals, advantages, forms and types. Second chapter introduces the company adidas AG. The another part of the work is focused on the sponsorship strategy of the company adidas AG and adidas ČR s.r.o. The work analyzes the sponzored portfolio of sport teams, individuals and events. The last part of the thesis verifies discovered results via questionnaire survey. Based on these outcomes recommendations and changes are suggested to the sponsorship strategy of the company adidas ČR s.r.o.
Klíčová slova: adidas; sport sponsrship; sponsorship; sponsorship strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2012
Datum obhajoby: 6. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33560/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: