Vliv dopravní dostupnosti na míru nezaměstnanosti v okrese Semily

Název práce: Vliv dopravní dostupnosti na míru nezaměstnanosti v okrese Semily
Autor(ka) práce: Jiroušová, Ludmila
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Květoň, Viktor
Oponenti práce: Kouřilová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dopravní dostupnost je často zmiňována jako faktor mající vliv na regionální rozvoj a regionální ekonomiku. Ve své bakalářské práci se pokouším zjistit, jak dopravní dostupnost ovlivňuje pracovní trh -- zaměstnanost a nezaměstnanost v okrese Semily. V úvodní části se zabývám dopravní dostupností a jejím působením na regionální rozvoj. Dále přináším některé teoretické přístupy zaměřené na tuto tematiku. Jako další uvádím statistické a geografické metody, které jsem využila v následující analytické části. V ní objasňuji vztahy mezi mírou nezaměstnanosti v jednotlivých obcích a dopravní dostupností center pracovních mikroregionů. Výsledky analýzy mi posloužily k závěrečnému vyhodnocení pracovní hypotézy o nižší míře nezaměstnanosti v obcích s lepší dopravní dostupností veřejnou dopravou a souvisejícím vlivu dopravní polohy.
Klíčová slova: dopravní poloha; nezaměstnanost; pracovní mikroregion; dopravní dostupnost
Název práce: Influence of traffic accessibility with unemployment rate in the Region Semily
Autor(ka) práce: Jiroušová, Ludmila
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Květoň, Viktor
Oponenti práce: Kouřilová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Traffic accessibility is often mentioned as a factor that has an influence on regional developmnet and regional economy. In my bachelor thesis, i try to find out how traffic accessibility affects labour market -- empolyment and unemployment -- in the Region of Semily. In opening part I concern with the tradic accessibility a its impact on regional development. This section also consists of theoretical approches associated with this topic. I describe statistical and geographical methods used in the analytical part of my bachelor thesis. There I analyze relations between the unemployment rate in particular municipality and the accessibility of centers of working microregions. Results of this analyze help me to assess hypothesis of lower unemployment rate in in municipalities with high accessibility by public transport and supposed influence of municipalities traffic location.
Klíčová slova: traffic location; working microregion; traffic accessibility; unemployment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2012
Datum podání práce: 24. 8. 2012
Datum obhajoby: 9. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37861/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: