Uvedení nové neziskové organizace na trh

Název práce: Uvedení nové neziskové organizace na trh
Autor(ka) práce: Talácková, Jitka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zanalyzovat trh mateřských škol v Kladně a zjistit, zda se na něm nachází místo pro novou mateřskou školu podle principů lesních mateřských škol. Teoretická část práce se zaměřuje na marketing neziskových organizací a jeho specifika. Dále se zabývá myšlenkou lesních mateřských škol, popisuje její historii, současnou situaci v ČR a podmínky pro založení tohoto alternativní konceptu předškolního vzdělávání v ČR. V praktické části je provedena analýza nabídky na trhu předškolního vzdělávání v Kladně, která je porovnána s demografickými údaji, resp. s poptávkou. Výzkum trhu zkoumá požadavky potencionálních zákazníků na mateřskou školu a odhaluje, zda by respondenti měli zájem o otevření lesní mateřské školy. Na základě výsledků výzkumu je definován návrh nové mateřské školy a popsána komunikační kampaň vhodná pro vstup dané mateřské školy na trh.
Klíčová slova: Kladno; lesní mateřská škola; komunikační kampaň; marketing neziskového sektoru
Název práce: Launch of a New Nonprofit Organization
Autor(ka) práce: Talácková, Jitka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze Kladno kindergarten market in order to find out whether there is room for a new kindergarten operating according to forest kindergarten principles. The theoretical part of the thesis focuses on the nonprofit organizations marketing in general and its specifics. The thesis further deals with the idea of the forest kindergarten itself, describes its history and the current situation in the Czech Republic and finally it explores the conditions necessary for utilizing this alternative concept of pre-school education in the Czech Republic. In the practical part of the thesis the analysis of the pre-school education supply in Kladno is compared to local demographics, respectively the local demand. The market research part investigates possible clients' requirements for a kindergarten and reveals whether the respondents would be interested in a forest kindergarten being opened. Based on the results of the research a proposal of the new kindergarten is defined and a communication campaign suitable for the kindergarten's market entry is described.
Klíčová slova: Kladno; nonprofit sector marketing; communication campaign; forest kindergarten

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 16. 10. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38542/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: