Válka jako videohra: konstrukce sociokulturní jinakosti v blízkovýchodním konfliktu

Název práce: Válka jako videohra: konstrukce sociokulturní jinakosti v blízkovýchodním konfliktu
Autor(ka) práce: Pavelka, Kamil
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kratochvíl, Petr
Oponenti práce: Knotková, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je výzkum konstrukce blízkovýchodního konfliktu, jeho aktérů a problematiky vztahu "Já -- Druzí" v digitálních hrách. Tento blízkovýchodní konflikt je možné nahlížet jako konstruovaný, myšlený objekt či reprezentaci s nezaostřenými prostorovými a časovými hranicemi, který nemusí být totožný s "hmotnou realitou", přesto však přispívá k tvorbě identit účastníků této reality a tím ovlivňuje jejich chování a chování vůči nim. Na poli mezinárodních vztahů může mít takto konstruovaná identita zásadní význam.
Klíčová slova: symbolický interakcionismus; konstruktivismus; reprezentace; digitální hry; středněvýchodní konflikt; Střední východ; blízkovýchodní konflikt; Blízký východ; identita
Název práce: War as a videogame: construction of the sociocultural otherness in the Near-eastern conflict
Autor(ka) práce: Pavelka, Kamil
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kratochvíl, Petr
Oponenti práce: Knotková, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis analyses the construction of the Near-Eastern conflict, it's actors and the problematic of the "Self -- Others" relationship in digital games. This Near-Eastern conflict can be viewed as a constructed, thought object or representation with blurred space-time boudnaries, which is not necessarily identical with "material reality". Despite it not being identical, the constructed object does nevertheless contribute to the creation of identities of the material reality's participants, and as such influences their behaviour and the behaviour towards them. In the field of international relations, this constructed identity can have important implications.
Klíčová slova: Near-easten conflict; Near East; symbolic interactionism; constructivism; representation; digital games; Middle-eastern conflict; Middle East; identity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2012
Datum podání práce: 20. 8. 2012
Datum obhajoby: 29. 1. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36159/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: