Návrh a realizace komunikační strategie bistra Domácí těstoviny

Název práce: Návrh a realizace komunikační strategie bistra Domácí těstoviny
Autor(ka) práce: Vančurová, Olga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Stříteský, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analyzovat komunikační aktivity bistra Domácí těstoviny a následně na základě provedené analýzy navrhnout a zrealizovat novou komunikační strategii vedoucí primárně ke zvýšení povědomí a informovanosti potenciálních zákazníků a budování loajality stávajících zákazníků. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na marketing služeb (konkrétně stravovacích služeb) a význam marketingového řízení a plánování pro malé a střední podniky. Věnuje se rovněž analýze současné situace, marketingovému výzkumu a marketingové komunikaci. Praktická část zahrnuje představení bistra Domácí těstoviny, aplikaci analýzy současné situace a vyhodnocení informací z primárního a sekundárního výzkumu. Nejdůležitější, závěrečnou částí diplomové práce je navržení, realizace a vyhodnocení komunikační strategie bistra Domácí těstoviny.
Klíčová slova: komunikační strategie; nástroje komunikačního mixu; marketingová komunikace; marketingový výzkum; analýza současné situace; marketingový mix stravovacích služeb; marketing služeb
Název práce: Proposal and implementation of communication strategy of the Domácí těstoviny bistro
Autor(ka) práce: Vančurová, Olga
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Stříteský, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Master's thesis is to analyze communication activities of the Domácí těstoviny bistro and subsequently on the basis of the analysis to propose and implement a new communication strategy leading primarily to increase awareness of the potential customers and build loyalty of the existing customers. This Master's thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part focuses on service marketing (specifically catering services) and the importance of marketing management and planning for small and medium businesses. It also focuses on analysis of the current situation, marketing research and marketing communication. The practical part includes performances of the Domácí těstoviny bistro, the application of the analysis of the current situation and evaluation information from primary and secondary research. The most important, final part of the Master's thesis is to proposal, implementation and evaluation of the communication strategy of the Domácí těstoviny bistro.
Klíčová slova: communication strategy; tools of communication mix; marketing communication; marketing research; analysis of the current situation; catering service marketing mix; service marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 5. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 4. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43060/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: