Projektové řízení v konkrétní společnosti - agilní vs. tradiční přístupy

Název práce: Projektové řízení v konkrétní společnosti - agilní vs. tradiční přístupy
Autor(ka) práce: Honsová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Švecová, Lenka
Oponenti práce: Jeránková, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je porovnat tradiční a agilní přístupy k řízení projektů, analyzovat konkrétní projekty ve vybrané společnosti a navrhnout doporučení pro společnost při implementaci agilních a tradičních přístupů. Práce je zaměřena na prostředí řízení IT projektů, specificky na projekty v oblasti vývoje SW produktů a služeb. Teoretická část je věnovaná problematice projektového řízení a charakteristice základních pojmů. Dále se teoretická část zabývá samotnými metodami klasického a agilního přístupu k řízení projektů a rozdíly mezi nimi. V analytické části jsou teoretické poznatky aplikovány v prostředí konkrétní firmy., Na příkladech dvou reálných projektů jsou porovnány základní rozdíly mezi klasickou metodou vodopádu a agilním přístupem. V závěru práce jsou uvedeny základní problémy při zavádění agilních metod v korporacích a doporučení pro jejich implementaci.
Klíčová slova: projektové řízení; projekt; Scrum; agilní metody
Název práce: Project management in selected company - Agile vs. traditional approaches
Autor(ka) práce: Honsová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Švecová, Lenka
Oponenti práce: Jeránková, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the study is to compare traditional and agile approaches to project management, analyze particular projects in selected company and propose recommendations for t for implementing agile and traditional approaches. Thesis is focused on IT project management, specifically in in the field of developing software products and services. The theoretical part is devoted to project management and the characteristics of the basic concepts. Furthermore it deals with the traditional methods and agile approach to project management and differences between them. Theoretical knowledge is then applied in the practical part in a corporate environment. Major differences between traditional waterfall and agile approach are compared using the examples of real projects. In conclusion, there are basic problems in implementation of agile methods in corporations and recommendations for their implementation.
Klíčová slova: Scrum; project; agile approach; project management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2013
Datum podání práce: 10. 12. 2013
Datum obhajoby: 5. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43518/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: