Má výše vynaložených prostředků na předvolební kampaň vliv na výsledek voleb?

Název práce: Má výše vynaložených prostředků na předvolební kampaň vliv na výsledek voleb?
Autor(ka) práce: Dušek, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hronza, Martin
Oponenti práce: Kovanda, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této práci je analyzován vliv prostředků investovaných do volebních kampaní politických stran na výsledek voleb. Jsou použita data z Parlamentní knihovny Poslanecké sněmovny České republiky, výročních zpráv politických stran a Českého statistického úřadu. Pro prvotní odhad je zvolena metoda nejmenších čtverců (OLS), následně je rovnice modelu upravena pomocí instrumentálních proměných z důvodu ošetření endogenity. Poté je model znovu odhadnut dvoustupňovou metodou nejmenších čtverců (2SLS). Všechny proměnné vysvětlující modelu jsou po úpravě modelu korelované a nevýznamné, přestože model jako celek má smysl. Nakonec se v této práci nepodařilo změřit předpokládaný pozitivní vliv volebních výdajů na volební výsledek. Tento "nevýsledek" poukazuje na důležitost rozsáhlejšího datasetu, který by umožnil alternativní přístup eliminující silnou multikolinearitu v modelu.
Klíčová slova: multikolinearita; volební výsledek; volební výdaje
Název práce: Does campaign spending have any impact on election outcome ?
Autor(ka) práce: Dušek, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hronza, Martin
Oponenti práce: Kovanda, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Thesis analyzes the impact of campaign spending of political parties on election outcome. The Thesis uses data from the Parliamentary library of the Chamber of Deputies of the Czech republic, annual reports of political parties and from the Czech Statistical Office. For the first estimation, a method of Ordinary Least Square is used, consequently the equation of the model is edited using instrumental variables, in order to eliminate endogeneity. A new regression is estimated using Two-Stage Least Squares method. After the editing, all the explanatory variables are corelated and insignificant, although, the model itself works. In the end, this work did not succeed in measuring a predicted positive impact of campaign spending on election outcome. This "non-result result" shows the importance of an extensive dataset, which would allow an alternative approach to modelling and eliminating strong multicollinearity in the model.
Klíčová slova: election outcome; multicollinearity; campaign spending

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2013
Datum podání práce: 1. 1. 2014
Datum obhajoby: 11. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44779/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: