Testování neoklasického modelu migrace: Empirická analýza panelových dat ČR

Název práce: Testování neoklasického modelu migrace: Empirická analýza panelových dat ČR
Autor(ka) práce: Kureková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čadil, Jan
Oponenti práce: Mazouch, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této diplomové práci je empiricky testována platnost neoklasického modelu migrace. K tomuto účelu byla shromážděna data z Českého statistického úřadu týkající se jednotlivých krajů České republiky. Sledované období je dlouhé 10 let, konkrétně se jedná o období mezi lety 2001 až 2010. Vzniklý data set obsahuje 140 pozorování. K testování validity neoklasického modelu byly použity dva ekonometrické modely -- model fixních efektů a VAR model. Z odhadu modelu s fixními efekty vyplynulo, že regionální míra migrace v České republice byla ovlivněna společensko-ekonomickými determinanty. Směr a síla vlivu na míru migrace u většiny vysvětlujících proměnných odpovídala neoklasické teorii. Odhady VAR modelu ukazují, že regionální míra migrace nepřispívala ke snižování disparit mezi jednotlivými kraji. Výsledky druhého ekonometrického modelu neodpovídaly neoklasickému modelu migrace.
Klíčová slova: Grangerova kauzalita; neoklasická ekonomie; migrace; regresní analýza; panelová data
Název práce: Testing the neoclassical migration model: An empirical analysis based on panel data for the Czech republic
Autor(ka) práce: Kureková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čadil, Jan
Oponenti práce: Mazouch, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this paper is tested validity of the neoclassical migration model. For this purpose, were used Fixed effects model and VAR model. Data contain period of years 2001 to 2010 from 14 regions of the Czech republic and dataset contains 140 observations. Empirical results of Fixed effects model show that socioeconomic determinants had signifficant influence on regional rate of migration in the Czech republic. The direction and strength of influence of the most explanatory variables corresponded to the neoclassical theory. Estimations of VAR model indicate that regional migration did not decrease disparities within regions. These results questioned validity of neoclassical migration model.
Klíčová slova: Granger causality; migration; regression analysis; panel data; neoclassical economy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 4. 2013
Datum podání práce: 16. 4. 2014
Datum obhajoby: 18. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42763/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: