Internetové memy ve vztahu k marketingu

Název práce: Internetové memy ve vztahu k marketingu
Autor(ka) práce: Kolář, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V práci se zaměřím na zkoumání využitelnosti memu, jakožto nástroje v oblasti marketingu a propagace, v porovnání s jinými nástroji. Součástí práce bude přiblížení historie a vývoje memu, memetiky a univerzálního Darwinismu. Druhy memů a náležitosti, které musí informace splňovat, aby se jednalo o mem, a změny, které nastaly u memů s nástupem internetu. V druhé části budu zkoumat vlastnosti, specifické pro online marketing a internetový mem. Druhy jeho šíření a pokusím se navrhnout přístup, s jakým by internetový mem mohl dosáhnout požadovaných výsledků s přihlédnutím na parametry některých úspěšných internetových memů posledních několika let
Klíčová slova: Online marketing; Kulturní evoluce; Mem
Název práce: Internet Memes in Relation to Marketing
Autor(ka) práce: Kolář, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this bachelor thesis I focus on inquiring the usage of meme as a tool in area of marketing and promotion in comparison to other tools. Part of a thesis talks about history and the development of meme, memetics and universal Darwinism. It defines requirements of meme and the difference which occurres when internet comes into play. In the second part I will investigate the properties specific for online marketing, internet meme and the variety of its spreading. I try to make a suggestion how to approach internet meme in order to accomplish desired goals with regard to characteristics of some succesful internet memes in last couple years.
Klíčová slova: Online marketing; Meme; Cultural evolution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 9. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45618/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: