Rozvoj cestovního ruchu v rámci Svazku obcí Blatenska

Název práce: Rozvoj cestovního ruchu v rámci Svazku obcí Blatenska
Autor(ka) práce: Pavlíková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Brůžková, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku rozvoje cestovního ruchu v rámci Svazku obcí Blatenska. Cílem práce je analyzovat potenciál Svazku obcí Blatenska pro rozvoj cestovního ruchu, zhodnotit možnosti a meze rozvoje cestovního ruchu z pohledu představitelů samosprávy jednotlivých obcí, podnikatelů a poskytovatelů služeb a představitelů místních spolků a organizací a na základě zjištění nabídnout návrhy pro další možný rozvoj. V první části jsou definovány základní pojmy a teoreticky vymezené oblasti zájmu. Druhá část charakterizuje Svazek obcí Blatenska, popisuje a hodnotí infrastrukturu cestovního ruchu a přináší ucelený souhrn atraktivit řešeného území. Třetí část se zabývá analýzou cestovního ruchu v rámci Svazku obcí Blatenska z pohledu vybraných zájmových skupin. V rámci poslední části jsou předloženy návrhy možností využití potenciálu území pro rozvoj cestovního ruchu. Pro dosažení cíle práce byla analyzována dostupná literatura o dané problematice a provedeno vlastní dotazníkové šetření. Práce spojuje objektivní analýzu potenciálu řešeného území s názory a postoji zainteresovaných subjektů a přináší tak v rámci možností komplexní pohled na rozvoj cestovního ruchu v daném mikroregionu. Svazku obcí Blatenska může poskytnout vhodný podklad pro nasměrování jeho dalších kroků v oblasti cestovního ruchu.
Klíčová slova: potenciál území; rozvoj; Svazek obcí Blatenska; cestovní ruch
Název práce: The Tourism Development within the Group of Municipalities Blatensko
Autor(ka) práce: Pavlíková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Brůžková, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on the issue of tourism development within the microregion Svazek obcí Blatenska (SOB, Group of Municipalities Blatensko). The aim of the thesis is to analyse the potential of the SOB microregion for the development of tourism, to evaluate the possibilities and limits of tourist development from the point of view of local administration representatives, businessmen, service providers and representatives of local societies, and to offer suggestions for potential further development based on these findings. In the first part, definitions of key terms are provided and fields of interest are specified. The second part characterises SOB, describes and evaluates the infrastructure of tourism and provides a comprehensive summary of the attractions of the discussed area. The third part is concerned with the analysis of tourism within the SOB microregion from the point of view of selected groups of interest. It also includes suggestions for making use of the region's potential for tourism development. To achieve the aim of the thesis, available literature on relevant issues was analysed and a questionnaire survey was conducted. The work combines an objective analysis of the region's potential with the views and opinions of local entities involved. As a result, it provides a complex insight into tourism in the given microregion and can serve as inspiration for the SOB villages regarding their future steps in tourism development.
Klíčová slova: potential of the area; development; the Group of Municipalities Blatensko; tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 9. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44360/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: