Filmová produkce a její využití v propagaci turistické destinace Česká republika v tuzemsku

Název práce: Filmová produkce a její využití v propagaci turistické destinace Česká republika v tuzemsku
Autor(ka) práce: Růžičková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Valentová, Jana
Oponenti práce: Rolínek, Igor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou potenciálu rozvoje filmového turismu v České republice za účelem posílení domácího cestovního ruchu. Cílem je zjistit, zda je pro rezidenty Česká republika atraktivní turistickou destinací pro trávení volného času nebo dovolené a zda by pro ně byly produkty filmového turismu zajímavou atraktivitou. Úvodní kapitola se věnuje vymezení základních pojmů týkajících se cestovního ruchu a marketingu destinace. V druhé teoretické části je již pozornost zaměřena na filmový turismus a jeho charakterizaci včetně vymezení samotného pojmu, historie vývoje filmové turistiky, typologie účastníků filmového turismu a popisu jeho forem a produktů. Podrobně jsou popsány možnosti využití audiovizuální produkce pro propagaci turistické destinace v jednotlivých fázích života filmu - před, během a po natáčení a nejsou ani opomenuty jednotlivé instituce věnující se podpoře filmových regionů v ČR. Praktická část se pak zabývá analýzou potenciálu rozvoje filmového turismu v tuzemsku, která je založena na analýze sekundárních zdrojů a dotazníkovém šetření mezi rezidenty. Pozornost je zaměřena na oblíbenost české filmové produkce, současný stav domácího cestovního ruchu a rovněž je zmapována nabídka produktů filmového turismu na území ČR. Na základě získaných zjištění je v poslední kapitole předložen návrh konkrétního řešení využití filmu pro vybranou destinaci České republiky - Ústecký kraj.
Klíčová slova: Ústecký kraj; marketing turistické destinace; filmový turismus; domácí cestovní ruch
Název práce: Film production and its use in promoting the Czech Republic among residents
Autor(ka) práce: Růžičková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Valentová, Jana
Oponenti práce: Rolínek, Igor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis analyzes the development potential of film tourism for the domestic tourism of the Czech Republic. The aim is to determine whether the Czech Republic is perceived by residents as an attractive tourist destination for leisure or vacation and if they would be interested in film tourism products. The introductory chapter is devoted to the definition of basic concepts relating to tourism and destination marketing. The second theoretical part pays attention to film tourism and its characterization, including the definition of the concept, history of the development of film tourism, typology of film tourists and a description of its forms and products. Closely are described the possibilites of using the film as a destination marketing tool in the different life stages of the film (before, during and after filming) and the function of individual institutions dedicated to the promotion of film regions in the country. The practical part analyzes the development potential of film tourism in the Czech Republic, which is based on the analysis of secondary sources and a survey among residents. The attention is payed to the popularity of czech film production, the current state of the domestic tourism and to the offer of film tourism products in the Czech Republic. The last chapter is devoted to the proposal of a solution of film tourism product for a selected destination of the Czech Republic - Usti Region.
Klíčová slova: Usti Region; destination marketing; film tourism; domestic tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2013
Datum podání práce: 27. 6. 2014
Datum obhajoby: 4. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43924/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: