Odhad zajišťovacího poměru (Hedge Ratio) v řízení zásob

Název práce: Hedge Ratio Estimation in Inventory Management
Autor(ka) práce: Máková, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Černý, Michal
Oponenti práce: Cahlík, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Companies dependent on commodities for their production have to deal with volatile commodity prices and should employ measures for risk reduction as unfavourable spot price development may cause significant losses. A useful tool for diminishing the risk is hedging on futures market; however, this approach faces a crucial question of optimal hedge ratio determination (ratio between spot and futures units). Our thesis examines nine different ways of optimal hedge ratio estimation (naive, Sharpe, mean extended Gini coefficient, generalized semivariance, value at risk, and minimum variance through OLS, error correction, GARCH, and bivariate GARCH models) and evaluates their efficiency using the data on eight different commodities. The results differ across the respective commodities and cannot be generalized. Two conclusions resulting from the analysis refer to performance of naive and OLS hedge ratios and constant vs time varying hedge ratios. We find that complex hedge ratios, such as bivariate GARCH or VaR hedge ratios, do not outperform naive and OLS hedge ratios and that the results of constant hedge ratios are mostly as good as results of time-varying hedge ratios.
Klíčová slova: commodities; efficiency; optimal hedge ratio
Název práce: Odhad zajišťovacího poměru (Hedge Ratio) v řízení zásob
Autor(ka) práce: Máková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Černý, Michal
Oponenti práce: Cahlík, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Společnosti, jejichž výroba je závislá na komoditách, jsou vystaveny volatilitě cen komodit, která může způsobit významné ztráty. Proto by tyto společnosti měli využít opatření vedoucí ke snížení rizika plynoucího z volatility. Užitečným nástrojem pro kontrolu risku je zajištění spotové pozice na trhu s futures, tento přístup se však setkává s problémem, jak určit optimální zajišťovácí poměr (poměr mezi počtem jednotek ve spotové a futures pozici). Tato teze zkoumá devět různých metod odhadování optimálního zajišťovacího poměru (naivní, Sharpe, průměrný rozšířený Gini koeficient, rozšířená semivariance, value at risk a minimální rozptyl pomocí metody nejmenších čtverců, korekce chyb, GARCH a dvourozměrného GARCH modelu) a hodnotí jejich účinnost pro osm různých komodit. Výsledky se pro různé komodity liší, a proto nemohou být zobecněny. Na základě naší analýzy můžeme udělat dva závěry týkající se účinnosti naivního zajišťovacího poměru a zajišťovacího poměru získaného pomocí metody nejmenších čtverců a konstantního vs. časově proměnného zajišťovacího poměru. Zjistili jsme, že složité zajišťovací poměry založené na dvourozměrném GARCH modelu nebo value at risk nejsou účinnější než jednoduché zajišťovací poměry (naivní, založené na metodě nejmenších čtverců) a že účinnost konstantního zajišťovacího poměru je pro většinu komodit stejně dobrá jako účinnost časově proměnných zajišťovacích poměrů.
Klíčová slova: optimální zajišťovací poměr; účinnost; komodity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2013
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 5. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45804/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: