Komparace AC a výběrového pohovoru v procesu výběru zaměstnanců do bankovní instituce

Název práce: Komparace AC a výběrového pohovoru v procesu výběru zaměstnanců do bankovní instituce
Autor(ka) práce: Hovorková, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Peterská, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce Komparace AC a výběrového pohovoru v procesu výběru zaměstnanců do bankovní instituce se zaměřuje na porovnání finanční, časové a organizační náročnosti těchto dvou metod. Teoretická část definuje základní pojmy jako výběr zaměstnanců, Assessment centrum a výběrový pohovor. Praktická část porovnává proces náboru do bankovní instituce na obchodní pozici. Práce udává časovou osu jednotlivých metod, definuje zainteresované zaměstnance v jednotlivých procesech, hodnotí procesy z hlediska nákladů a v závěru porovnává výsledky z výběrového pohovoru konaného v rámci AC s výsledky v celém AC.
Klíčová slova: výběrový pohovor; metody výběru zaměstnanců; Assessment centrum
Název práce: Comparison of AC and selection interview in process of employee selection in bank
Autor(ka) práce: Hovorková, Denisa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Peterská, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The dimploma thesis Comparison of AC and selection interview in process of employee selection in a bank institution is focused on comparison of financial, time and organizational difficulties of these two methods. The theoretic part defines basic terms as employee selection, Assessment Centre and selection interview. The Practical part compares process of selection in a bank institution for business positions. The thesis states time frame of each of the methods, defines invovled employees in processes, evaluates the processes according to costs and in the end copares results from selection interview which took place during AC and the overall results from AC.
Klíčová slova: Assessment centre; methods of selection; selection interview

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2013
Datum podání práce: 20. 5. 2014
Datum obhajoby: 3. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45574/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: