Rizikovost finančních trhů a její dopad na důchodový systém

Název práce: Financial Markets Risk and its Impact on Pension Systems
Autor(ka) práce: Štěpánek, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Financial unsustainability of pension systems in developed economies looms large on the horizon due to increasing life expectancy and continuous drop in fertility. In spite of a broad discussion, there has been but a little consensus on appropriate remedy. One aspect partially neglected in the literature is vulnerability of pension systems to market imperfections and economic shocks. I present three basic types of pension schemes adopted across all developed countries - pure PAYG, fully-funded, and mixed (multipillar) scheme - and examine effects of various risks -- particularly market risk, interest rate risk, investment risk, and longevity risk -- on their functioning. The analysis shows that while no pension scheme is immune to external influences, the multipillar scheme provides the best results thanks to appropriate risk diversification.
Klíčová slova: risk; financial markets; pension
Název práce: Rizikovost finančních trhů a její dopad na důchodový systém
Autor(ka) práce: Štěpánek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Finanční udržitelnost penzijních systémů ve vyspělých ekonomikách je ohrožena v důsledku neustále se prodlužující průměrné délky života a poklesu porodnosti. Navzdory široké diskuzi na dané téma zatím neexistuje shoda na vhodném řešení této situace. Jedním z v literatuře částečně opomenutých aspektů penzijních systémů je jejich náchylnost vůči tržním nedokonalostem a ekonomickým šokům. V této práci uvádím tři základní penzijní systémy zavedené, s parametrickými úpravami, napříč všemi vyspělými zeměmi - průběžně financovaný, plně fondový a pilířový systém - a zkoumám vliv různých rizik - především tržního, úrokového a investičního - na jejich fungování. Z mé analýzy vyplývá, že žádný penzijní systém není zcela imunní vůči externím vlivům, pilířový penzijní systém ale dosahuje dlouhodobě nejlepších výsledků díky vhodné diverzifikaci těchto rizik.
Klíčová slova: finanční trhy; riziko; penze

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 10. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45199/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: