Efektivita nástrojů komunikace v HR marketingu

Název práce: Efektivita nástrojů komunikace v HR marketingu
Autor(ka) práce: Doan, Ngoc Han
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Palíšková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat nástroje marketingové komunikace v HR v Komerční bance a.s. a jejich efektivitu. Následně navrhnout doporučení pro možné změny v použití HR marketingových nástrojů s ohledem na zvýšení sledovaných ukazatelů dané firemní strategie. Pro tvorbu teoretické části se využívá metod rešerše odborné literatury a kompilace. Pro získání dat k měření efektivnosti se využívá metody dotazníkového šetření na specifické skupině, a to studentů a budoucích absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze.
Klíčová slova: HR marketing; marketingová komunikace; efektivita komunikace
Název práce: Efficiency of communication tools in HR marketing
Autor(ka) práce: Doan, Ngoc Han
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Palíšková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to analyze the marketing communication tools in HR at Komerční banka a.s. and their effectiveness. Then propose recommendations for possible changes in the use of HR marketing tools to enhance observed indicators of the company's strategy. For the creation of the theoretical part the methods of literature search and compilation are used. To obtain data to measure the effectiveness, a questionnaire survey was used on a specific group, namely students and future graduates of the University of Economics in Prague.
Klíčová slova: marketing communication; efficiency of communication; Hr marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 10. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43257/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: