Stochastické metody v řízení projektů

Název práce: Stochastické metody v řízení projektů
Autor(ka) práce: Zemenová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fiala, Petr
Oponenti práce: Fábry, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Každý projekt je ze své povahy spojen s jistou dávkou rizika a nejistoty, kterou je nutné zohlednit při volbě adekvátních metod pro jeho řízení. Cílem práce je tyto metody klasifikovat, porovnat a aplikovat na případové studii z podnikové praxe. Podrobněji jsou přitom rozebrány právě ty metody, které byly vhodné pro zkoumaný projekt z případové studie: jedná se o metodu CPM/PERT, simulaci Monte Carlo a analýzu projektu prostřednictvím bayesovských sítí.
Klíčová slova: PERT; Monte Carlo; bayesovské sítě; Řízení projektů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6917/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: