Franchisingová forma spolupráce se společností adidas ČR

Název práce: Franchisingová forma spolupráce se společností adidas ČR
Autor(ka) práce: Jelínek, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cimler, Petr
Oponenti práce: Hommerová, Dita
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je popsat a zanalyzovat současný franchisový systém společnosti adidas ČR s. r. o. a na základě výstupů doporučit systémové změny, které budou aplikovatelné pro zefektivnění systému spolupráce společnosti adidas ČR s. r. o. s franchisovými partnery společnosti. Teoretická část řeší metodou rešerše náhled na problematiku franchisového modelu na základě dostupných zdrojů. Cílem první teoretické části bakalářské práce je získat základní informace o vývoji franchisingu, představit definici franchisingu, jeho charakteristiku, druhy a pojmy, včetně popisu vývoje a současné situace franchisingu v České republice. Cílem druhé teoretické části je popsat systémové výhody franchisingu a zároveň jeho výhody a nevýhody pro obě zúčastněné strany tohoto obchodního modelu -- franchisanta i franchisora. Teoretický rozbor je nezbytným předpokladem pro praktickou část bakalářské práce, jejímž cílem je využít sedmileté zkušenosti v obchodním oddělení společnosti adidas ČR s. r. o. a analyzovat současný systém franchisingu společnosti adidas ČR s. r. o., jeho pozitiva i negativa, se snahou o vypracování doporučení na systémové změny, které by byly aplikovatelné pro zefektivnění systému spolupráce s franchisovými partnery společnosti adidas ČR s. r. o.
Klíčová slova: klíčové ukazatele výkonu; franchisor; SWOT; franchisant; franchising; finanční plán; marketing; návratnost investice; maloobchod; distribuční model; profitabilita
Název práce: Franchising form of cooperation with adidas Czech republic
Autor(ka) práce: Jelínek, Josef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cimler, Petr
Oponenti práce: Hommerová, Dita
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the Bachelor's thesis is to describe and analyse current franchise system in adidas ČR, l. t. d. and on the basis of outputs recommend systematic changes which are applicable and lead into system efficiency of cooperation with franchise partners of adidas ČR l. t. d. The theoretical part uses background research to deal with the view of the problems of a franchise model based on available resources. The aim of the first theoretical part of the thesis is to obtain basic information on the development of franchising, to introduce a definition of franchising, its characteristics, types and terms, including a description of the current situation and development of franchising in the Czech Republic. The aim of the second theoretical part is to describe the systemic advantages of franchising and also its advantages and disadvantages for both parties participating in this business model - the franchisee and the franchisor. The theoretical analysis is a prerequisite for the practical part of the thesis, the aim of which is to use seven years of experience in the business department at adidas ČR l. t. d. and to analyze the current franchising system at adidas ČR l. t. d., its pros and cons, with an effort to develop recommendations for systemic changes that would be applicable for improving the system of cooperation with franchise partners of adidas ČR l. t. d.
Klíčová slova: franchising; franchisee; profitability; key performance indicators; SWOT; financial plan; distribution model; return of investment; retail; franchisor; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2013
Datum podání práce: 30. 5. 2014
Datum obhajoby: 25. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43896/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: