Společnost s ručením omezeným dle zákona o obchodních korporacích ve srovnání se společností s ručením omezených dle dánského práva

Název práce: Společnost s ručením omezeným dle zákona o obchodních korporacích ve srovnání se společností s ručením omezených dle dánského práva
Autor(ka) práce: Luptáková, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kříž, Radim
Oponenti práce: Hásová, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Společnost s ručením omezeným je kapitálovou obchodní společností, kterou využívají ke své činnosti zejména malé s střední podniky. Tato forma je velmi populární, a to nejen na území České republiky. V posledních letech byly v mnoha zemích přijaty nové zákony upravující mimo jiné právě společnost s ručením omezeným. V České republice se jedná o zákon o obchodních korporacích z roku 2012, přičemž úprava některých otázek je svěřena jiným zákonům. V dánském právním řádu upravuje tuto formu společnosti zákon o kapitálových obchodních společnostech z roku 2009. Tato práce se zabývá popisem právní úpravy obchodních společností v českém a dánském právu. Dánské úpravě je vyhrazen značný prostor vhledem k tomu, že k ní existuje málo dostupných pramenů v českém jazyce, a tyto obsahují pouze kusé informace. Cílem této práce je pak srovnání obou prvních úprav s důrazem na jejich klady a zápory.
Klíčová slova: společnost s ručením omezeným; zákon o obchodních korporacích; dánská právní úprava kapitálových společností
Název práce: Private limited liability company according to Business Corporations Act compared to private limited liability company in Danish law
Autor(ka) práce: Luptáková, Lucia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kříž, Radim
Oponenti práce: Hásová, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Private limited liability company is a type of limited liability company used especially by small and medium-size enterprises. This form of company is very popular in and outside of Czech republic. In the last few years many countries have adopted new laws regulating private limited liability companies. In Czech republic it was Business Corporations Act in 2012 although many provisions were included in other acts. In Denmark this form of company is regulated in Danish Companies Act adopted in 2009. This thesis describes legal regulations on private limited liability companies in both Czech republic and Denmark. Description of Danish regulations is rather thorough since there is limited amount of other sources on this matter in Czech language. The aim of the thesis is to compare these regulations and their positive and negative aspects.
Klíčová slova: Danish legal regulations on limited liability companies; Business Corporations Act; private limited liability company

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 7. 10. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45009/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: