Impact of income inequality on quality of tertiary education: Should professors from Cambridge thank to Robin Hood?

Název práce: Effect of income inequality on quality of tertiary education: Should professors from Cambridge thank to Robin Hood?
Autor(ka) práce: Jedlička, Roman
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Oponenti práce: Nikolovová, Pavla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Many factors influence quality of higher education. Current research mostly works with economic factors (GDP, higher education expenditures etc.). However, there are also publications that examine an impact of sociological aspects on quality of higher education. My research examined the impact of income inequality on quality of tertiary education. In the analysis of socioeconomic data of 76 countries I have proven that there is no linear relationship between income inequality and quality of tertiary education. According to my results the size of population, GDP per capita and being English speaking country are main drivers of quality of tertiary education. Modified model without outliers also shows that there is a positive effect of R&D expenditures on quality of tertiary education.
Klíčová slova: Tobit model; Income inequality; Education quality; Gini coefficient
Název práce: Impact of income inequality on quality of tertiary education: Should professors from Cambridge thank to Robin Hood?
Autor(ka) práce: Jedlička, Roman
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Oponenti práce: Nikolovová, Pavla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Kvalitu vysokých škol ovlivňuje mnoho faktorů. Současný výzkum nejčastěji pracuje s čistě ekonomickými veličinami jako HDP, výdaje na terciární vzdělání atd. Objevují se ovšem i práce, které zkoumají vliv sociálních aspektů na kvalitu terciárního vzdělání. V této práci jsem zkoumal, jaký vliv na kvalitu terciárního vzdělání má rozdělení příjmů ve společnosti. Pomocí analýzy socioekonomických dat z 76 zemí se mi podařilo dokázat, že neexistuje lineární vztah mezi rozdělením příjmů ve společnosti a kvalitou terciárního vzdělání. Dále se mi podařily identifikovat hlavní veličiny, které ovlivňují kvalitu terciárního vzdělání -- velikost populace, HDP na obyvatele a fakt, že v dané zemi je hlavním jazykem angličtina. Modifikovaná verze modelu ukázala také pozitivní vliv výdajů na vědu a výzkum na kvalitu terciárního vzdělání.
Klíčová slova: Tobit model; Nerovnost příjmů; Giniho koeficient; Kvalita vzdělání

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2013
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 8. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45267/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: