Analýza vývoje inkasa daně z přidané hodnoty v ČR

Název práce: Analýza vývoje inkasa daně z přidané hodnoty v ČR
Autor(ka) práce: Sádovský, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Láchová, Lenka
Oponenti práce: Matějka, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou příjmů z daně z přidané hodnoty, které patří mezi jedny z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Hlavním cílem práce je vymezit ovlivňující činitele výše příjmů a následně sestavit z těchto činitelů modely pro predikci budoucích příjmů. K dosažení tohoto cíle nám slouží teoretické základy vztahující se k daňovým příjmům a v praktické části využijeme matematicko - statistické metody regresní analýzy a metody komparace. Nejprve jsou stanoveny proměnné, které mají vliv na výši příjmů daně z přidané hodnoty, následně jsou sestaveny rovnice pro odhad příjmů a nakonec jsou tyto predikce verifikovány na skutečných datech. Proměnné mající vliv na příjmy jsou HDP, tempo růstu HDP a sazby daní. Nejlepší model pro predikci je složen z tempa růstu HDP a rozdílu sazeb daní. Metodu komparace využijeme v získání závěrů při hledání rozdílů mezi celkově přiznanou daní za jednotlivá ekonomická odvětví a daní skutečně vybranou. V celém sledovaném období byla vyčíslena nevybraná daň v hodnotách od 6 do 22 miliard Kč. V závěrečné části jsou analyzovány změny ve struktuře přiznané daně v letech 2005 - 2012.
Klíčová slova: daň z přidané hodnoty; predikce daňových příjmů; ekonomická odvětví NACE
Název práce: Analysis of revenues from value added tax
Autor(ka) práce: Sádovský, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Láchová, Lenka
Oponenti práce: Matějka, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is aimed on analyses of revenues from value added tax. These revenues are very important in public finance. The main goal of this work is to define independent variables of revenues and to create models for prediction revenues. For achieving this goal, it is used theory of tax revenues and mathematical - statistical methods of regression analysis and method of comparison. At first set the variables that affect the amount of revenues, then create equation for estimating revenues and eventually these predictions are verified on real data. Independent variable affecting revenues are GDP, GDP growth and tax rate. The best model for prediction is model based on GDP growth and difference in tax rate. We use method of comparison for searching conclusions in differences between tax duty and tax revenues. Tax duty is always higher than tax revenues. The uncollected tax revenues were in the values 6 - 22 mld. CZK. The final section search changes in the structure of tax duty in the years 2005 - 2012.
Klíčová slova: economics sector NACE; value added tax; tax revenues

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2014
Datum podání práce: 5. 6. 2015
Datum obhajoby: 6. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49710/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: