Problémy zbližovania ekonomickej úrovne ČR k priemeru vyspelých štátov Európskej Únie

Název práce: Problémy zbližovania ekonomickej úrovne ČR k priemeru vyspelých štátov Európskej Únie
Autor(ka) práce: Šípková, Katarína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Kalínská, Emílie
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca hodnotí priebeh konvergencie ČR k priemernej úrovni EU15. Analyzuje faktory vplývajúce na tento proces a ich vývoj v čase a to predovšetkým vplyv priamych zahraničných investícií,stavu podnikateľského prostredia a hospodárskej politiky na konvergenciu. Využíva komparatívny prístup. Zameriava sa na vývoj reálneho sektoru. V záverečnej kapitole je doplnená čast o vzťahu nominálnej a reálnej stránky tohto procesu.
Klíčová slova: HDP; relatívna produktivita; vplyv PZI; reálna konvergencia
Název práce: Problems of convergence of Czech Republic to the EU15 average
Autor(ka) práce: Šípková, Katarína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Kalínská, Emílie
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2006
Datum podání práce: 21. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3443/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: