Sociální podnikání v ČR

Název práce: Sociální podnikání v ČR
Autor(ka) práce: Ptáčníková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávrová, Hana
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá sociálním podnikáním v České republice. Cílem je analyzovat nynější situaci sociálního podnikání. Vyzdvihuje význam sociální ekonomiky jako prostoru mezi veřejným státním sektorem a soukromým tržním sektorem. Zaměřuje se na současné podniky, které se považují za "sociální" a hledá jejich společné znaky. Zjišťuje, kdy byly jednotlivé sociální podniky založeny, jaká je jejich právní forma, obor činnosti a proč se považují za sociální. Popisuje standardy a porozumění sociálního podnikání v praxi. Práce je řešena také v mezinárodním kontextu, snaží se identifikovat, kde by se Česká republika mohla inspirovat a čím. Podrobněji je rozebráno sociální podnikání v Irsku, dle stejných kritérií jako je analyzováno sociální podnikání v ČR. Přínosem této práce je vytvoření přehledu sociálního podnikání.
Klíčová slova: sociální podnik; sociálně vyloučené osoby; sociální ekonomika; sociální podnikání
Název práce: Social entrepreneurship in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Ptáčníková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vávrová, Hana
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the current situation of social entrepreneurship in the Czech Republic. It emphasizes the importance of social economy, the field between the public sector and the private market sector. This thesis is interested in existing companies which consider themselves as "social" and describes their common features. It presents the social companies' founding years, what their legal forms are, their areas of business and why they consider themselves social. This paper also examines social entrepreneurship in an international context, it endeavours to identify where and how the Czech Republic could inspire itself to improve. Social entrepreneurship in Ireland is analyzed in detail according to the same criteria as social entrepreneurship in the Czech Republic. The purpose of this work is to create an overview of social entrepreneurship.
Klíčová slova: socially excluded people; social economics; social entrepreneurship; social enterprise

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2014
Datum podání práce: 10. 12. 2014
Datum obhajoby: 3. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48270/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: