Jak rychle opadají předsevzetí? Příklad na návštěvnosti fitness po Novém Roce

Název práce: Jak rychle opadají předsevzetí? Příklad na návštěvnosti fitness po Novém Roce
Autor(ka) práce: Adamcová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rotschedl, Jiří
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zkoumat vliv novoročních předsevzetí na návštěvnost posilovny a dobu, za jakou tato námi zvolená předsevzetí opadnou. Analýza byla provedena metodou nejmenších čtverců na datech získaných od Hamr -- Sport, a.s. a prokázala pozitivní vliv předsevzetí na návštěvnost posilovny v areálu Záběhlice. Práce analyzuje také vliv počasí, srážek, dnů v týdnu a měsíců na úroveň návštěvnosti. Podle výsledků odhadu ekonometrického modelu novoroční předsevzetí trvají v průměru tři měsíce. V zájmu verifikace tohoto období byl proveden test robustnosti, který výsledek potvrdil. Respondenti v dotazníkovém šetření uváděli nejčastěji, že své poslední novoroční předsevzetí dokázali dodržovat tři měsíce (téměř 40 %). Dotazník také odhalil, že lidé zřejmě opouští své dlouhodobé plány nejčastěji z důvodu lenosti a nedostatku vůle, ale většina z nich nepoužívá žádné motivační nástroje k řešení problému sebekontroly (nebo spoléhají na svou vůli a schopnosti).
Klíčová slova: fitness; novoroční předsevzetí; sebekontrola; subjektivní diskontní sazba; diskontování; intertemporální volba
Název práce: How quickly do resolutions subside? Case of the fitness attendance after the New Year's Eve
Autor(ka) práce: Adamcová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rotschedl, Jiří
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Aim of this thesis was to investigate the effect of New Year's resolutions on the gym attendance and period, during which people abandon their set resolution. Analysis was performed by ordinary least squares method using data obtained from Hamr -- Sport, a.s. and it proved a positive effect of the resolutions on the attendance of the fitness center situated in Záběhlice compound. The thesis also analyzes influence of the weather, precipitation, days of week and moths of the year on the level of attendance. According to the results of the econometric model estimation, New Year's resolutions last on average for three months. In order to verify this period a robustness test was conducted, which confirmed the result. In a questionnaire survey respondents most frequently reported, that they managed to follow their latest resolution for three months (40 %). The questionnaire also revealed that people seem to leave their long term plans most often due to their own laziness and lack of willpower, but most of them do not use any motivational tools to solve the problem of self-control (or they just rely on their will and abilities).
Klíčová slova: fitness; New Year resolution; self-control; subjective discount rate; intertemporal choice; discounting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2014
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 2. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46790/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: