Investigating Risk-On, Risk-Off patterns in global financial markets

Název práce: Investigating Risk-On Risk-Off Patterns in Global Financial Markets
Autor(ka) práce: Tročil, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Vanduffel, Steven
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyse the increased correlation within four major asset groups (Government Bonds, Equity Indices, Commodities and Currencies) from the beginning of Great Recession till July 2014. The effect of increased correlation is called Risk-On Risk-Off and is connected to problems, where investors struggle to create risk-oriented portfolios and instead minimalize loss. The methods analysing the correlations are Absolute Average Value Index (AAVI) and Heat-map analysis. The AAVI is transforming correlation matrix into a single number and investigating the intensity of correlations. The Heat-map is studying the relationship between any two assets. The results from this study were that the RORO effect was present during Great Recession with intensity never seen before and that in June 2014 the values are close to pre-recession levels.
Klíčová slova: RORO; Financial Markets; Risk-On Risk-Off
Název práce: Investigating Risk-On, Risk-Off patterns in global financial markets
Autor(ka) práce: Tročil, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Vanduffel, Steven
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat zvýšení korelace mezi čtyřmi hlavními skupinami aktiv (státní dluhopisy, akciové indexy, komodity a měny) od začátku Ekonomické krize až do července 2014. Zvýšená korelace se nazývá Risk-On Risk-Off (RORO) a je spojena s problémy pro investory, kteří selhávají při sestavování na risk orientovaného portfolia a místo toho se soustředí na minimalizaci ztráty. Metody využité při analýze korelace jsou index Absolutní Průměrné Hodnoty (AAVI) a Heat-map analýza. AAVI transformuje korelační matice do jednoho čísla a zkoumá intenzitu jednotlivých korelací. Heat-mapa studuje vztah mezi dvěma různými aktivy. Z výsledků této studie bylo zřejmé, že RORO efekt byl přítomen v průběhu Ekonomické krize s dosud nepozorovanou intenzitou, ale také že hodnoty z června 2014 se již blížili hodnotám pozorovaným před začátkem Ekonomické krize.
Klíčová slova: RORO; Finanční Trhy; Risk-On Risk-Off

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2013
Datum podání práce: 30. 9. 2014
Datum obhajoby: 12. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45645/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: