Analýza důvěryhodnosti ţebříčků Brand Finance a Inter Brand na příkladu ocenění ochranné známky L´Oréal Paris

Název práce: Analýza důvěryhodnosti ţebříčků Brand Finance a Inter Brand na příkladu ocenění ochranné známky L´Oréal Paris
Autor(ka) práce: Nejezchlebová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svačina, Pavel
Oponenti práce: Mičáková, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje srovnání výsledků ocenění označení L'Oréal Paris společnosti L'Oréal S.A. pomocí znaleckého ocenění a hodnot zveřejněných společnostmi Brand Finance a Inter Brand. Cílem práce je testování důvěryhodnosti ţebříčků Brand Finance a Inter Brand a jako zástupců konzultanských společností věnujících se oceňování označení. V práci bude podrobněji srovnána metodika těchto společností s metodami pouţívanými ve znaleckém ocenění jak v teoretické, tak praktické rovině.. Testování důvěryhodnoti bude provedeno na konkrétním ocenění ochranné známky L'Oréal Paris. Ochranná známka bude podrobena strategické analýze a rešerši. Finanční zdraví vlastníka ochranné známky, společnosti L'Oréal SA, bude prověřeno pomocí finanční analýzy. V poslední části bude ochranná známka oceněna dle nejběţnějších metodik znaleckého ocenění. Výsledky ocenění budou na závěr srovnány s výsledky v hodnocení dle Brand Finance a Inter Brand.
Klíčová slova: Ochranná známka; Inter Brand; Brand Finance; Značka; L´Oréal Paris; Ocenění
Název práce: Analysis of the credibility of Brand Finance and Inter Brand ranking performed on the example of L´Oréal Paris trademark valuation
Autor(ka) práce: Nejezchlebová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svačina, Pavel
Oponenti práce: Mičáková, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main topic of the diploma thesis is the comparison of the evaluation of brand L'Oréal Paris owned by L'Oréal company by the financial evaluation approaches versus rankings publicised by Brand Finance and Inter Brand representing global consultant companies. The goal is to analyze the credibility of Brand Finance and Inter Brand rankings as the examples of companies which publicize global brand rankings. The comparison is done on the specific evaluation of L'Oréal Paris trademark. The potencial is examined in the strategical analysis also with the quality of trademark registered with connection to L'Oréal Paris.The thesis contains financial analysis for the purpose of checking financial health of the company L'Oréal SA. In the last part the trademark is evaluated by the most common valuation methods.. The final value is compared with the ranking values of Brand Finance and Inter Brand.
Klíčová slova: Inter Brand; Brand Finance; L´Oréal; Trademarks; Brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2014
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 10. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46926/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: