Product placement v české kinematografické tvorbě

Název práce: Product placement v české kinematografické tvorbě
Autor(ka) práce: Suková, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Oponenti práce: Postler, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaobírá analýzou právní úpravy product placement a jeho působení na spotřebitele. Na začátku je vysvětlený pojem product placement ze všeobecného hlediska - je uvedena jeho definice, umístění, dělení a také přednosti a nedostatky, které product placement skýtá. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit veškerou právní úpravu, která se dotýká problematiky fenoménu dnešní doby - product placement, vymezení přesné definice a jeho působení na diváka v roli spotřebitele. Product placement byl na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES do českého práva transponován jako "umístění produktu". Implementace směrnice se projevila hlavně schválením nového zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, ale i v novele zákona č. 231/2001 Sb. Na určitém vzorku české kinematografické tvorby bylo identifikováno, v jaké míře je product placement využíván a jaké typy produktů jsou nejhojněji v českých filmech zobrazovány, tyto výsledky byly následně porovnány s audiovizuální tvorbou ze Spojených států amerických. V rámci dotazníkového šetření bylo záměrem posoudit, jaké je obecné povědomí českých spotřebitelů o tomto marketingovém nástroji.
Klíčová slova: audiovizuální mediální služby na vyžádání; reklama; umístění produktu; skrytá reklama; směrnice 2007/65/ES; product placement; audiovizuální dílo
Název práce: Product placement in the Czech cinematographic creative aktivity
Autor(ka) práce: Suková, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Oponenti práce: Postler, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with analysis of legal aspects of product placement and its impact on consumers. First, it explains the concept of product placement from a general point of view - its definition, classification, and the advantages and disadvantages that product placement represents. The main objective of this work is to identify all legislation that touches on the issues of the phenomenon of our times - product placement, defining the precise definition and its effect on the viewer in the role of consumers. Product placement is based on the directive of the European Parliament and Council Directive 2007/65/EC transposed into Czech law as "umístění produktu". The implementation is reflected in the "on-demand audiovisual media services Act" and also in the amendment of Act No 231/2001 Coll. The extent to which product placement is used and what types of products are most abundant in Czech films was identified on a sample of Czech cinematographic production. These results were then compared with the Audiovisuals from the United States. The questionnaire was implemented as the intention to assess what is the general awareness of Czech consumers about this marketing tool.
Klíčová slova: hidden advertising; audiovisual media services; directive 2007/65/EC; product placement; advertising; audiovisual work; on-demand audiovisual media services

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 4. 2014
Datum podání práce: 3. 5. 2015
Datum obhajoby: 4. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47470/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: