Porovnání frameworků Nette a Java Spring pro vývoj webových aplikací

Název práce: Porovnání frameworků Nette a Java Spring pro vývoj webových aplikací
Autor(ka) práce: Tölg, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Lukáš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá srovnáním dvou frameworků, které jsou postaveny na odlišných platformách. Prvním z nich je Nette postavený nad PHP a druhým je Spring vyvinutý v Javě. Jedná se o populární zástupce frameworků obou platforem. První část má za cíl seznámit čtenáře s základními pojmy, které se s frameworky pojí, návrhovým vzorem MVC. Druhá část je věnována popisu frameworku Nette, třetí pak popisu frameworku Spring. Čtvrtá část popisuje demonstrativní aplikaci a její realizaci v Nette i Springu a poslední pátá část si klade za cíl provést srovnání obou frameworků, zhodnotit práci s nimi a celé téma uzavřít.
Klíčová slova: Java; Spring; MVC; MVP; Nette; framework; webová aplikace; PHP
Název práce: Comparison of Nette and Java Spring frameworks for web development
Autor(ka) práce: Tölg, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Lukáš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on a comparison of two frameworks, built on two different platforms. The first one is a PHP-based framework Nette and the second one is Spring, developed in Java. They both are popular choices of frameworks on their respective platforms. The first part of the thesis' target is to introduce the reader to elementary ideas related to frameworks - design pattern MVC. The second part describes the Nette framework, the third is devoted to Spring framework. The fourth part deals with an example application and it's realization in both Nette and Spring, and the fifth and last part compares both frameworks, evaluates them and closes the whole topic.
Klíčová slova: PHP; framework; MVP; Nette; MVC; Spring; web application; Java

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2014
Datum podání práce: 6. 5. 2015
Datum obhajoby: 28. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47373/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: