Analýza marketingové komunikace Domova Sue Ryder, z.ú

Název práce: Analýza marketingové komunikace Domova Sue Ryder, z.ú
Autor(ka) práce: Vothová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Nový, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá pojmem národní hospodářství a jeho členěním na jednotlivé sektory a charakterizuje hlavní principy. Práce objasňuje uspořádání neziskových organizací, poslání a vize. Další část práce se věnuje teorii komunikace, procesu plánování komunikační strategie a skladbě komunikačního mixu. V praktické části je provedena aplikace teoretických poznatků na konkrétní neziskovou organizaci Domov Sue Ryder, z.ú. Práce se zabývá posláním organizace, vizí a hodnotami, analýzou konkurence a SWOT analýzou. Byla zpracována analýza strategie marketingové komunikace Domova Sue Ryder, z.ú. a vybraných položek z výročních zpráv. V práci byla použita kvalitativní metoda výzkumu formou rozhovorů s dobrovolnicí a zaměstnanci organizace. Rozhovory byly kódovány. Na závěr práce je proveden návrh komunikační strategie.
Klíčová slova: komunikační mix; nezisková organizace; komunikační strategie; marketingová komunikace
Název práce: Analysis of the marketing communication Sue Ryder Home, z.ú
Autor(ka) práce: Vothová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Nový, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor's thesis in theoretical part deals with the concept of the national economy and its division into various sectors and describes the main principles. Work explains the layout of non-government organizations, mission and vision. Another part is devoted to communication theory, communication strategy planning process and the structure of the communication mix. In the practical part I apply the theoretical knowledge on specific non-profit organization Sue Ryder Home, z.ú. The work deals with the organization's mission, vision and values, competition analysis and SWOT analysis. It has been performed an analysis of marketing communication strategies Sue Ryder Home, z.ú. and analysis of selected items from the annual reports. At the work has been used a qualitative research method by interviewing staff and volunteer at organization. The interviews were coded. The design of a communication strategy is performed on the end of the work.
Klíčová slova: non - profit organizations; communication strategies; marketing communication; communication mix

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2013
Datum podání práce: 18. 12. 2015
Datum obhajoby: 21. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52261/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: