Výkaz zisku a ztrát z pohledu nemocnic

Název práce: Výkaz zisku a ztrát z pohledu nemocnic
Autor(ka) práce: Ondoková, Štěpánka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hajdíková, Taťána
Oponenti práce: Komárková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je provedení analýzy výsledku hospodaření Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. a Nemocnice Pelhřimov, p. o. K vyhotovení rozboru výsledku hospodaření jsou použity vybrané bonitní a bankrotní modely spolu s ukazateli zadluženosti pro období 2009 - 2013. Součástí analýzy výsledku hospodaření je navrhnutí přijatelných modelů a ukazatelů vedoucí ke zjištění efektivnosti hospodaření nemocnic. Dále jsou vyhodnoceny rozdíly zjišťování výsledku hospodaření u odlišných právních forem nemocnic. Na základě odchylek je sestaven návrh stejných typů položek objevujících se ve výkazu zisku a ztrát akciové společnosti i příspěvkové organizace. Závěr práce obsahuje zhodnocení modelů, ukazatelů zadluženosti, volbu vhodných ukazatelů a jsou navržena doporučení pro aplikovatelnost modelů v nemocničním prostředí.
Klíčová slova: ukazatele zadluženosti; Výkaz zisku a ztrát; právní forma nemocnic; výsledek hospodaření; bonitní a bankrotní modely
Název práce: Profit and Loss Account from the Perspective of Hospitals
Autor(ka) práce: Ondoková, Štěpánka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hajdíková, Taťána
Oponenti práce: Komárková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to carry out an analysis of economic results of Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. and Nemocnice Pelhřimov, p. o. For purposes of the analysis, a choice of value and bankruptcy models along with debt ratios for the period 2009 - 2013 is used. As a part of the analysis, suitable models and indicators are suggested to determine the effectiveness of the hospitals' management. Furthermore, differences of finding economic results of hospitals of different legal forms are evaluated. On this basis, a draft list of entries appearing in the profit and loss of a joint stock company and a contributory organization is compiled. The conclusion of the thesis contains an evaluation of the models, debt ratios, a choice of appropriate indicators, and suggestions for the applicability of the models in the hospital environment.
Klíčová slova: economic results; value and bankruptcy models; legal form of hospitals; debt ratios; Profit and loss account

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 3. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 10. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47386/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: