Maastrichtská konvergenční kritéria a jejich plnění Českou republikou

Název práce: Maastrichtská konvergenční kritéria a jejich plnění Českou republikou
Autor(ka) práce: Hrdinová, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlík, Zdeněk
Oponenti práce: Voříšková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce zhodnocuje vývoj a vhodnost nastavení maastrichtských kritérií od jejich vzniku. Práce analyzuje aktuální stav sladěnosti členských zemí eurozóny a sledované veličiny porovnává s českou ekonomikou. Dále práce vyhodnocuje plnění maastrichtských konvergenčních kritérií Českou republikou a její připravenost na přijetí jednotné měny. Závěrem se práce zabývá zkoumáním potencionálních přínosů a rizik spojených se zavedením eura v ČR. Poukazuje také na stále větší prohlubování evropské integrace a implementaci institucionálních změn ve fungování měnové unie, čímž se mění podmínky vstupu a nové finanční a institucionální závazky plynoucí z případného členství v eurozóně.
Klíčová slova: maastrichtská konvergenční kritéria; makroekonomická situace ČR; Eurozóna; zavedení eura v ČR
Název práce: Maastricht convergence criteria and their fulfillment of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Hrdinová, Pavla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlík, Zdeněk
Oponenti práce: Voříšková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis evaluates the development and appropriateness of the Maastricht Convergence Criteria from their beginnings. The thesis analyzes the current state of alignment of Eurozone member states in comparison with the monitored variables of Czech economy. Further, this thesis evaluates how the Czech Republic fulfils the convergence criteria and its preparedness to adopt the single currency. Last but not least, the thesis investigates the potential revenues and costs of the introduction of the euro in the Czech Republic. The thesis outlines the increasingly deepening of European integration and implementation of institutional changes in the functioning of the monetary union with respect to the current challenges of the monetary union. This has changed the entrance requirements and new financial and institutional commitments arising from eventual membership in the Eurozone.
Klíčová slova: macroeconomic situation in the Czech Republic; euro adoption in the Czech Republic; Maastricht Convergence Criteria; Eurozone

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 7. 2014
Datum podání práce: 24. 4. 2015
Datum obhajoby: 2. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48698/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: