Finanční gramotnost žáků víceletého gymnázia

Název práce: Financial Literacy of Pupils at Grammar School
Autor(ka) práce: Nováková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Dolášová , Eva
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The diploma thesis "Financial literacy of pupils at grammar school" deals with the attitudes of students to the issue of financial literacy and the level of their knowledge. It focuses on individual components of financial literacy and key factors which influence and shape the students' knowledge and attitudes. Comparing available literature sources the definition of financial literacy is discussed in the theoretical part. The theoretical part also includes the way financial education is regulated in the Czech Republic. The practical part using a descriptive statistical analysis presents results received from the questionnaire distributed among pupils of the grammar school. Based on the results four hypotheses were set and their validity is tested. The evaluation and discussion parts are incorporated in the work.
Klíčová slova: survey; Education framework; financial literacy; standards of financial literacy; system of financial education
Název práce: Finanční gramotnost žáků víceletého gymnázia
Autor(ka) práce: Nováková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Dolášová , Eva
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce "Finanční gramotnost žáků víceletého gymnázia" se zabývá postoji žáků k problematice finanční gramotnosti a úrovní jejich znalostí. Pozornost je věnována jednotlivým složkám finanční gramotnosti a faktorům, které ovlivňují a formují znalosti a postoje žáků. Rešerší a komparací dostupné literatury je v teoretické části disku-tována definice finanční gramotnosti a způsob regulace finančního vzdělávání v České republice. Praktická část pomocí popisné statistické analýzy zpracovává výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi žáky víceletého gymnázia. Na základě dílčích výsledků byly stanoveny čtyři hypotézy a jejich platnost je ověřována pomocí statistických testů. Součástí vyhodnocení hypotéz je diskuze nad zjištěnými výsledky.
Klíčová slova: dotazníkové šetření; standardy finanční gramotnosti; Rámcový vzdělávací program; systém budování finanční gramotnosti; finanční gramotnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 7. 2013
Datum podání práce: 30. 6. 2015
Datum obhajoby: 4. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43566/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: