Ticketing nástroj v IBM BPM

Název práce: Ticketing nástroj v IBM BPM
Autor(ka) práce: Dvorský, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Kadleček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je návrh a implementace ticketovacího řešení za pomoci technologie Business Process Management Systems (BPMS), konkrétněji produktu IBM BPM. Práce je členěna do několika částí. Úvodní část se věnuje vysvětlení základních pojmů z této oblasti a vysvětlení základních prvků notace BPMN, s jejíž pomocí jsou podnikové procesy modelovány. Následuje analýza situace na trhu s BPMS technologiemi. Další část práce obsahuje analýzu a specifikaci požadavků na ticketovací řešení v rámci bankovního prostředí, a to včetně návrhu implementace tohoto řešení. Poslední část demonstruje implementaci ticketovacího řešení za pomoci produktu IBM BPM, a dále také klienta pro správu ticketů vyvinutého za pomoci jazyka HTML, CSS a JavaScript. Výsledné řešení je součástí přílohy této práce.
Klíčová slova: BPEL; BPM; BPMS; BPMN; IBM; process; management; ticket
Název práce: Ticketing solution in IBM BPM
Autor(ka) práce: Dvorský, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Kadleček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to design and implement ticketing solution with cooperation of technology called Business Process Management System (BPMS), specifically the product IBM BPM. This thesis is divided into several parts. The introduction consists of the explanation of basic concepts in this area and an explanation of BPMN notation with which business processes are modeled. The following part is the analysis of the market situation of BPMS technologies. Next part contains the analysis and specification of requirement for ticketing solution within banking environment, including the design of the solution implementation. Final part demonstrates the implementation of ticketing solution with the IBM BPM and also the client to manage tickets, which was developer using HTML, CSS and JavaScript. The resulting solution is included in the attachements of this thesis.
Klíčová slova: management; ticket; BPEL; BPMN; IBM; process; BPMS; BPM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2015
Datum podání práce: 6. 5. 2015
Datum obhajoby: 24. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51104/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: