Analýza cestovního ruchu ve vybrané destinaci

Název práce: Analýza cestovního ruchu ve vybrané destinaci
Autor(ka) práce: Vybíralová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit potenciál cestovního ruchu v okrese Kroměříž, jeho současný stav a perspektivy budoucího rozvoje. V práci je charakterizována primární a sekundární nabídka, tedy na jedné straně veškeré atraktivity a na straně druhé ubytovací a stravovací zařízení, na jejichž základě je vytvořena analýza. Výsledkem je také sestavení SWOT analýzy, která určuje silné a slabé stránky okresu a jeho příležitosti a hrozby.
Klíčová slova: cestovní ruch; destinační management; destinace; město Kroměříž; SWOT analýza
Název práce: Analysis of tourism at the selected destination
Autor(ka) práce: Vybíralová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to evaluate the potential of tourism in the district of Kroměříž, its current situation and the perspective of future development. In the thesis there are characterized primary and secondary offer, on the one hand all attractiveness, on the other hand accommodation and catering facility, on whose basis the analysis is created. Based on the result there is created the SWOT analysis as well. It determines the strengths and weaknesses of the district and its opportunities and threats.
Klíčová slova: tourism; destination management; destination; Kroměříž; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2014
Datum podání práce: 18. 12. 2014
Datum obhajoby: 2. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49169/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: