Vliv počtu soudců na výstup soudního systému

Název práce: The effect of the number of judges on the effectiveness of the judicial system
Autor(ka) práce: Jonáš, Václav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dušek, Libor
Oponenti práce: Vozárová, Pavla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis examines the effect of the number of judges on court output in the Czech Republic. It is based on the theory of a rational judge and the hypothesis that after the appointment of new judges, the incumbent judges face lower caseload pressure and they can decrease their effort. It follows that the change in the court output is very small or non-existent. I develop a model that specifies court output as a function of judicial staffing, caseload and other variables. I employ OLS, FE and 2SLS estimation methods. The estimation results suggest that the number of judges does not affect court output in the case of district courts. In the case of regional courts, a 10% growth in the number of judges leads approximately to a 5% growth in the number of resolved cases. Furthermore, estimates suggest that all courts strongly react on changes in the caseload. I also show that the quantity-quality trade-off is not present at courts in the Czech Republic. The thesis contributes to thin empirical literature on the effect of judicial staffing on court output mainly by controlling for the case difficulty and by using panel data from the Czech Republic.
Klíčová slova: appointment; Czech Republic; caseload; case difficulty; number of judges; rational judge; court output
Název práce: Vliv počtu soudců na výstup soudního systému
Autor(ka) práce: Jonáš, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dušek, Libor
Oponenti práce: Vozárová, Pavla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce zkoumá vliv počtu soudců na výstup soudů v České Republice. Je založena na teorii racionálního soudce a na hypotéze, která tvrdí, že po jmenování nových soudců, začnou současní soudci vynakládat menší snahu. Z toho pak plyne velmi malá nebo žádná změna ve výstupu soudů. Vytvářím model, který specifikuje výstup soudu jako funkci počtu soudců, celkového počtu případů a dalších proměnných. K odhadu model využívám následující metody: OLS, FE a 2SLS. Výsledky ukazují, že v případě okresních soudů nemá počet soudců vliv na výstup soudu. V případě krajských soudů, výsledky ukazují, že 10% nárůst v počtu soudců vyústí asi v 5% růst v počtu vyřešených případů. Výsledky také naznačují, že všechny soudy silně reagují na změny v celkovém počtu případů. Také dokazuji, že v České Republice neexistuje vztah mezi počtem a kvalitou vyřízených případů. Příspěvek práce k nepříliš rozsáhlé empirické literatuře podobného zaměření spočívá především v zahrnutí náročnosti případu do modelu a ve využití dat z České Republiky.
Klíčová slova: celkový počet případů; racionální soudce; náročnost případů; počet soudců; Česká Republika; výstup soudů; jmenování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2014
Datum podání práce: 31. 1. 2015
Datum obhajoby: 19. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48344/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: