Role marketingu v hudebním průmyslu se zaměřením na EDM a DJing

Název práce: Role marketingu v hudebním průmyslu se zaměřením na EDM a DJing
Autor(ka) práce: Hrnčíř, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Říha, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vlivem marketingové komunikace na hudební průmysl se zaměřením na elektronickou taneční hudbu. V teoretické části jsou zpracovány základní pojmy vymezující marketingovou komunikaci. Následně je charakterizován vývoj elektronické taneční hudby od sedmdesátých let minulého století. Hlavním cílem práce je určit významné marketingové nástroje ve vymezené věkové skupině u potvrdit znalost této oblasti hudebního průmyslu. Praktická část se zaměřuje na výzkum popularity, určení cílové skupiny a také vyhodnocuje rozhovory se specialisty a umělci. Na základě získaných informací z dotazníkového šetření a rozhovorů je v poslední části práce navržena vlastní marketingová kampaň neznámého umělce.
Klíčová slova: Sociální sítě; Elektronická taneční hudba; Marketing; EDM umělci; Propagace
Název práce: The role of marketing in music industry with focus on EDM and DJing
Autor(ka) práce: Hrnčíř, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Říha, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis examines the influence of marketing communication on music industry with focus on electronic dance music. In theoretical part are processed basic terms defining marketing communication. Consequently is described development of electronic dance music from seventies. The main objective of this thesis is define important marketing tools in allotted age group and confirm knowledge of this area of music industry. The practical part is focused on the research of popularity, target group determination and also evaluates interview with specialists and artists. Base on the research results from questionnaires and interview the thesis also proposes own marketing campaign of unknown artist.
Klíčová slova: Electronic dance music; Marketing; EDM artists; Social networks; Propagation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 9. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49551/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: