Pirátství jako hrozba mezinárodní bezpečnosti: NATO v Adenském zálivu

Název práce: Pirátství jako hrozba mezinárodní bezpečnosti: NATO v Adenském zálivu
Autor(ka) práce: Bambušek, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Volenec, Otakar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá novodobou a zcela specifickou hrozbou v bezpečnostních vztazích, pirátstvím. Konkrétně charakterizuje tuto hrozbu v případě Adenského zálivu, kde operovaly somálské pirátské sítě, které vyvolaly mezinárodní reakci a intervenci. V souvislosti s hrozbou pirátství analyzuje v teoretické části jeho historii a vývoj do současné podoby, kde se zaměřuje na vznik pirátství v Adenském zálivu a kořeny problému v této oblasti. Druhá kapitola se zaměřuje na jednotlivé organizace, které v Adenském zálivu operují. Tyto jsou v práci rozděleny na vojenské a nevojenské. Poslední část práce je věnována Severoatlantické alianci, která v oblasti Adenského zálivu operuje od roku 2008.
Klíčová slova: Adenský záliv; Severoatlantická aliance; Somálsko; Pirátství; Bezpečnost
Název práce: Piracy as a threat to the international security: NATO in the Gulf of Aden
Autor(ka) práce: Bambušek, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Volenec, Otakar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bacherol's thesis deals with a modern and specific threat to security relations -- piracy. It characterizes this threat in the case of the Gulf of Aden, where the Somali pirate networks operated, which triggered an international reaction and intervention. In connection with the threat of piracy, the thesis analyzes in the theoretical part the history and evolution of piracy into its current form, where it focuses on the emergence of piracy in the Gulf of Aden and the roots of the problems in this area. The second chapter focuses on the various organizations that operate in the Gulf of Aden. These are divided into military and non-military organizations. The last part is devoted to the North Atlantic Alliance, which operates in the Gulf of Aden since 2008.
Klíčová slova: Gulf of Aden; Security; North Atlantic Alliance; Somalia; Piracy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2014
Datum podání práce: 11. 5. 2015
Datum obhajoby: 9. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47971/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: