Analýza personální práce v malém podniku SEZ-CZ s.r.o

Název práce: Analýza personální práce v malém podniku SEZ-CZ s.r.o
Autor(ka) práce: Adlerová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Stříteský, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provést analýzu personálních činností v malém podniku SEZ-CZ s.r.o., zhodnotit je a navrhnout případná opatření, která mohou zlepšit efektivitu personální práce v podniku. Teoretická část se soustředí na objasnění pojmů týkajících se daného tématu. Jde především o charakteristiku malého podniku, personální práce v podniku a definování jednotlivých personálních činností. Praktická část se zaměřuje na samotnou analýzu personálních činností, tedy na jejich popis pomocí získaných informací z podniku. A jejich následné zhodnocení a návrhy na zlepšení této práce. Veškeré informace použité v praktické části vycházejí z výše charakterizovaných teoretických pojmů a údajů poskytnutých podnikem.
Klíčová slova: malý podnik; personální činnost; řízení lidských zdrojů
Název práce: Analysis of personnel activities in the small company SEZ-CZ s.r.o
Autor(ka) práce: Adlerová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Stříteský, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Bachelor's Thesis is to analyze personnel activities in the small company SEZ-CZ s.r.o., then to evaluate these activities and to suggest any applicable optimization, that can improve effectiveness of personnel activities in this small company. The theoretical part focuses on the clarification of concepts related to the topic. It is especially characteristic of small company, personnel work in the company and defines individual personnel actions. The practical part focuses on the analysis of personnel activities, their description according to sources from the company. Subsequent evaluation and suggestions to improve this work. All information used in the practical part, based on the identified theoretical concepts and data provided by the company.
Klíčová slova: Small company; personnel activities; human resource management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 9. 2014
Datum podání práce: 4. 5. 2015
Datum obhajoby: 11. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49144/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: