Strategické řízení výkonnosti podniku

Název práce: Strategické meranie výkonnosti podniku
Autor(ka) práce: Kačníková, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Hájek, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca na tému Strategické meranie výkonnosti podniku sa zaoberá vytvorením poslania, vízie a strategického systému riadenia Balanced Scorecard pre spoločnosť GRANITI, s.r.o.. V teoretickej časti sú vysvetlené základné pojmy strategického riadenia, systém INFA, metódy zamerané na analýzu prostredia (PEST analýza, Porterov model piatich síl a matica SWOT) a interná analýza. Ďalej nasleduje predstavenie metódy Balanced Scorecard. V praktickej časti je predstavená spoločnosť GRANITI, s.r.o. a vykonaná strategická analýza. Na strategickú analýzu nadväzuje stanovenie poslania, vízie a stratégie podniku aplikovanej na metódu Balanced Scorecard, vrátane strategickej mapy.
Klíčová slova: Výkonnosť; Strategická analýza; Balanced Scorecard; Poslanie a vízia spoločnosti
Název práce: Strategické řízení výkonnosti podniku
Autor(ka) práce: Kačníková, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Hájek, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma Strategické řízení výkonnosti podniku se zabývá vytvořením poslání, vize a strategického systému řízení Balanced Scorecard pro společnost GRANITI, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy strategického řízení, systém INFA, metody zaměřené na analýzu prostředí (PEST analýza, Porterův model pěti sil a matice SWOT) a interní analýza. Dále následuje představení metody Balanced Scorecard. V praktické časti je představená společnost GRANITI, s.r.o. a vykonaná strategická analýza. Na strategickou analýzu navazuje stanovení poslání, vize a strategie podniku aplikované na metodu Balanced Scorecard, včetně strategické mapy.
Klíčová slova: Strategická analýza; Balanced Scorecard; Poslání a vize společnosti; Výkonnost
Název práce: The Strategic Performance Measurement of Company
Autor(ka) práce: Kačníková, Ivana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Hájek, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diploma Thesis,The Strategic Performance Measurement of Company, is focused on creation of the vision and Balanced Scorecard management system for GRANITI, s.r.o. organization. In the theoretical part, there are explained basic vocabularies of strategic management as system INFA, methodes focused on external analysis of the organization environment (PEST analysis, Porter`s model of five forces and SWOT analysis) and internal analysis of the organization environment. In the next chapter of theoretical part, there is explained Balanced Scorecard management system.In the practical part of diploma thesis, there is introduced GRANITI, s.r.o. oraganization and its strategic analysis which is linked with creation of vision and Balanced Scorecard strategy including its strategic map.
Klíčová slova: Mission and vision of a company ; Performance Measurement ; Strategic Analysis; Balanced Scorecard

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 9. 2014
Datum podání práce: 29. 5. 2015
Datum obhajoby: 10. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48997/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: